За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Хелиус Актив“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация с Вх. № АО-2957-(6)-01.08.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на техническа инфраструктура: повишаваща подстанция СрН/110 kV; възлова станция 110 kV; командно-техноложгични сгради; вътрешни пътища и два броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбовна линия, в границите на поземлен имот с идентификатор 53117.37.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обретеник, общ. Борово“.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40295
  1. От общинската администрация на Община Борово и Кметство село Обретеник.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Борово и Кметство село Обретеник.

 

Решение № РУ-42-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-42-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65348.68.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сандрово, общ. Русе, с Възложител – „Прототипи и специални машиниˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40041

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение Производство на PVC топки и др. изделия за спорт и развлечения”с местоположение: ПИ с идентификатор 07603.502.586 по КК и КР на град Бяла

     Възложител – „ДЖОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40128
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Бяла.

 

 

 

 

Писмо до възложителя с изх. И-3056/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3056/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда и реконструкция на покривна конструкция", с местоположение ПИ 77308.504.1121 по КККР на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. И-3046/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3046/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с гараж", с местоположение ПИ I-1995, кв. 54 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3044/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3044/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ III-101, кв. 8 по плана на с. Лъвино

Писмо до възложителя с изх. И-3042/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3042/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда", с местоположение ПИ III-1018, кв. 61 по плана на гр. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. И-3041/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3041/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на тераса и балкони", с местоположение сгради с идентификатори 63427.4.3069.1.1, 63427.4.3069.1.3, 63427.4.3069.1.4 и 63427.4.3069.1.7 по КККР на гр. Русе

Галерия