За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екоинспекцията провери изпълнението на план-програмата за ограничаване на праховите емисии на брикетната фабрика в Русе

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха днес контролна проверка за спазване на заложените срокове в програмата за ограничаване на праховите емисии от площадката на брикетна фабрика, собственост на „Автоман“ ЕООД - гр. София. Мярката е приложена поради оплаквания от съседни производствени и търговски обекти за запрашаване вследствие на товаро-разтоварните дейности с въглищни фракции на площадката.  

По предписание на РИОСВ-Русе дейността по пресяване на въглища е преместена на територията на Пристанищен комплекс - Изток, а на проверената днес площадка на ул. „Потсдам“ № 15 се извършват доставка на пресяти фракции (без фината 0.6 мм), пакетиране и търговия.

Мерките в програмата са набелязани в края на 2022 г. и предвиждат монтиране на нови съоръжения – оръдие за образуване на водна мъгла и машина за почистване на автомобилни гуми на превозните средства преди напускането на площадката.

Съоръженията вече са доставени и монтирани, като машината за миене на гуми ще се присъедини към електропреносната мрежа до края на следващата седмица.

Установените при предходни проверки количества въглищна фракция 0.6 мм са изнесени от площадката. С цел ограничаване на праховите емисии, новообразуваната при почистване на терена фракция ще се съхранява в чували, на закрито. На дружеството е дадено предписание да уведоми контролния орган преди въвеждане в експлоатация на машината за миене на гуми, за да се провери  функционалността на двете съоръжения.

Решение № РУ-12-ОС/2023 г.

Решение № РУ-12-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) на горските територии, собственост на Община Ветово за периода 2022 - 2031 г., предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-11-ОС/2023 г.

Решение № РУ-11-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване и промяна предназначението на имоти от земеделски в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002039 „Хърсовска река” и BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици и BG0000106 „Хърсовска река” и BG0000107 „Суха река”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „МЕГАТРОН” ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец”, с местоположение ПИ с идентификатор 47336.63.371 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе.

Възложител – „МЕГАТРОН” ЕАД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42400                                 
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Ситово.

 

Решение № РУ-17-ПР/2023 г.

Решение № РУ-17-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, с мощност на вход 19.8 MWh, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител - „ФЛАЙ ПАУЪР“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41111

Писмо до възложителя с изх.И-1125/14.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1125/14.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация за ПИ с идентификатор 59416.64.10 по КК и КР на с. Пороище, общ. Разград и План за улична регулация"

Галерия