За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3040/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3040/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР в обхват ПИ с идентификатори 70860.507.670, 70860.507.669 и 70860.507.656 по КККР на с. Стражец, общ. Разград", с местоположение ПИ 70860.507.670, 70860.507.669 и 70860.507.656 по КККР на с. Стражец

Писмо до възложителя с изх. И-3039/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3039/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда и гараж", с местоположение ПИ VII-25, кв. 10 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-3038/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3038/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР за УПИ XV-1133 и УПИ VI-1136, кв. 690 по плана на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.1133 и 63427.4.1136 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3037/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3037/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Склад за насипни и палетизирани товари към съществуваща сграда в УПИ XXXV-1341, кв. 1010 по плана на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.1341 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3036/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3036/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 1 MWp върху покрив на съществуваща сграда и върху земя - за собствени нужди", с местоположение ПИ 61710.506.13 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3014/27.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3014/27.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-120 с идентификатор 63427.4.120 и УПИ VII-3066 с идентификатор 63427.4.3066, кв. 833, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.120 и 63427.4.3066 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3010/26.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3010/26.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за строителни материали, метални изделия и промишлени стоки", с местоположение ПИ 61710.612.5347 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2982/26.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2982/26.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти", с местоположение ПИ 61710.506.26 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2981/26.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2981/26.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с индетификатор 63427.2.1634.1.18 по КККР на гр. Русе в самостоятелена медико-диагностична лаборатория - Филиал Русе"

Галерия