За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3084/02.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3084/02.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ VIII-2119, кв. 89 (501.2119) по КККР на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-3083/02.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3083/02.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - (ПУП) - План за регулация (ПР) и Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.178.110 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3079/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3079/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на План за регулация (ИПР) за УПИ XVI-597 и кв. 1015 по плана на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3070/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3070/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Стартова помощ за развитие на малко стопанство с отглеждане на технически култури", с местоположение ПИ 66696.3.32 и 66696.3.8 по КККР на с. Скала

Писмо до възложителя с изх. И-3069/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3069/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и модернизация на еднофамилна жиищна сграда с идентификатор 61710.504.5032.1 и лятна кухня с идентификатор 61710.504.5032.2 по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3068/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3068/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда и надзид до Н:1,50", с местоположение УПИ VIII-972, кв. 617, ж.к. Дружба II (63427.4.2354) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3067/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3067/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за спортна зала с идентификатор ПИ 20184.1.2878, ул. Стоян Терзиев 9, гр. Две могили" с местоположение от табло НН на ТП Т-11 Две могили до електромерно табло 1Т+ТТ+Модем НН 160А в гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-3066/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3066/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за гараж № 2 с идентификатор 63427.7.382.20, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение от от РК-3 до 63427.7.382 до гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3065/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3065/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Цех за преработка на черупкови плодове", с местоположение УПИ XV-за обществено обслужване, кв. 40 по плана на с. Прелез

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 122 обекта през юли

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 125 проверки на 122 обекта от контролираната територия през месец юли. От тях 89 са планови, а 36-извънредни.  В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия с екологичното законодателство. За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 5 акта (АУАН).  

Директорът на РИОСВ-Русе е издал  12 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 24 200 лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания са сключени четири споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 8 120 лв., като в 14-дневния срок са прeведени 7 210 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 5 800 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 054,05 лв. От получените суми през месец юни 2022 г., на общините през месец юли са преведени 2 466,34 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 386,40 лв.

 

Пълният текст на месечната справка за юли е публикувана на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Галерия