За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Временно е преустановена работата на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Русе поради възникнал технически проблем

Технически проблем временно преустанови работата на „Зелен телефон“, с номер 082/ 809 281, на който се подават сигнали.  До отстраняването на техническия дефект,  сигнали за увреждане на околната среда могат да се подават чрез тел. 112, които своевременно ще бъдат предадени на дежурния екип на инспекцията. 

Писмо до възложителя с изх. АО-4621-5/11.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. АО-4621-5/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Проектиране, съгласуване и изработка на понтон, с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя сваи, при км 495.690 на р. Дунав", с местоположение ПИ с идентификатори 63427.132.13, 63427.2.5688 и 63427.2.5695 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3830/11.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3830/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 05133.80.17 по КК и КР на с. Лом Черковна, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3823/11.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3823/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на едноетажна жилищна сграда с полуподземен етаж в УПИ IX-5060, кв. 121 по плана на гр. Разград, общ. Разград", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.50.5060 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия