За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-648/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-648/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Цех за производство на тапицирани легла и матраци", с местоположение ПИ 63427.98.8 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-626/16.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-626/16.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия Средно напрежение от съществуващ СРС 20 kV, попадащ в уличната регулация, до новоизграден БКТП 20/0.4 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 100 kW", с местоположение УПИ I-фурна, кв. 38 по плана на с. Алеково

Писмо до възложителя с изх. № И-623/16.02.2024 г.

 Писмо до възложителя с изх. № И-623/16.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за строителни материали", с местоположение УПИ XIX, кв. 82 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-620/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-620/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект Еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ VII-619, кв. 30 по плана на с. Пороище

Писмо до възложителя с изх. № И-619/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-619/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "1. Сграда 1 – Логистичен център и Сграда 2 – Логистичен център в ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
2. Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
3. Ел. захранване за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
4. Пътна връзка за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-618/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-618/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Завет, Подобект 3: Улици в с. Сушево, Подобект 3.4: с. Сушево - ул. "Йордан Йовков" ОК 82 - ОК 83"

Писмо до възложителя с изх. № И-617/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-617/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на Фурна в Магазин за промишлени стоки", с местоположение УПИ III-Фурна, кв. 63 по плана на с. Беловец

Писмо до възложителя с изх. № И-616/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-616/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Укрепване на пътното платно на път RSE 1211 (II-54) Ценово-Белцов-Кривина-Пристанище Кривина при км. 4+600"

Галерия