За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3755/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3755/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Доставка и монтаж на хладилно оборудване, фотоволтаична централа, въздохоотделители, генератор на шокови вълни и закупуване на четириопорен електрокар", с местоположение ПИ 15829.12.16 по КК и КР на с. Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. И-3754/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3754/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф100мм етернит с ПЕВП 110/10мм по ул. „Места“ и ул. „Перущица“ в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3753/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3753/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „изменение на ПУП-ПР за ПИ с планоснимачен нмер 33, за който е отреден парцел I-33, кв. 4 по плана на с. Островче, общ. Разград, с цел образуване на нов УПИ I-33 и основа за бъдещо изграждане на „Пристрояване и надстрояване на съществуваща масивна жилищна сграда със ЗП-60 м2"

Писмо до възложителя с изх. И-3752/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3752/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща търговска сграда за обособяване на стаи за гости и гостилница", с местоположение УПИ I-кооп. Дом, кв. 1 по плана на с. Върбино

Писмо до възложителя с изх. И-3751/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3751/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на парници с преносима конструкция и торовнасяща система", с местоположение ПИ 32799.13.2 по плана на с. Ирник

Писмо до възложителя с изх. И-3750/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3750/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електричека централа за собствени нужди с акумулаторни батерии (ФЕЦ-СН) с мощност 30 kWp, разположена на покрив на сгради в ПИ с идентификатор 05058.357.1 по КК и КР на с. Божурово, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-3748/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3748/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на хладилна камера в съществуващ стопански навес", с местоположение УПИ XII-46,181, кв. 2 по плана на с. Ирник

България в Юнеско

Галерия