За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3746/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3746/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и ремонт с промяна предназначението на сграда с идентификатор 63427.2.590.2 по КККР на гр. Русе от цветарски магазин в дентален кабинет"

Писмо до възложителя с изх. И-3745/01.10.2021 г.

 Писмо до възложителя с изх. И-3745/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на конструкция за защита от дъжд и монтаж на оръдие против градушка", с местоположение ПИ 69804.39.27 по КК и КР на с. Стрелково

Писмо до възложителя с изх. И-3743/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3743/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на търговски обект - магазин № 8 в работилница за тестени изделия", с местоположение УПИ II, кв. 38 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-3742/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3742/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на малка фотоволтаична електроцентрала върху покрив на сграда - склад за зърно, с цел задоволяване на собствени енергийни нужди", с местоположение ПИ 27156.502.97 по КК и КР на с. Езерче

Писмо до възложителя с изх. И-3730/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3730/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.502.6424 по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3729/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3729/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайна насаждения", с местоположение ПИ 39520.2.29, 39520.2.31 и 39520.2.41 по КК и КР на с. Красен

Писмо до възложителя с изх. И-3728/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3728/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „„ Разширение с поставяне на допълнителни резервоари към „Резервоарно стопанство 1 – резервоари R 1, R 2, R 3, R4, R 5 и авторазтоварище и товарище” и „Инсталация за производство на полимер модифициран битум и автотоварище", с местоположение ПИ 63427.78.42 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3724/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3724/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична сцентрала за собствени нужди, с мощност 40 киловата", с местоположение УПИ XIV, кв. 13 по плана на с. Черешово

Решение № РУ-31-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-31-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Лозница за периода 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Лозница за периода 2021-2027 г. с включена Програма за управление на утайките от ПСОВ Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36916

България в Юнеско

Галерия