За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3920/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3920/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 38529.193.122 по КК и КР на с. Копривец, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3919/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3919/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Създаване на 3 дка овощна градина с кайсии в землището на с. Синя вода, общ. Лозница", с местоположение ПИ с идентификатор 66593.53.37 по КК и КР на с. Синя вода, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-3917/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3917/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 53117.128.44 по КК и КР на с. Обретеник, общ. Борово

Писмо до възложителя с изх. И-3916/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3916/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ X-196, кв. 682 по плана на гр. Русе и изграждане на складове за съхранение на промишлени стоки и метални изделия", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.710 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3915/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3915/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 07603.34.80 по КК и КР на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3913/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3913/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изсичане на 35 бр. дървета от вид акация, гледичия, орех, черница, див орех, слива и ясен", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.504.20 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-3911/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3911/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на ПИ с планоснимачни номера 1002 и 1003, за които са отредени парцели XIII-486 и XII-486, кв. 65 по плана на с. Осенец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3908/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3908/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Прокарване на подземна кабелна линия ниско напрежение за свързване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 кВт в УПИ XVIII-618, с. Гарван, общ. Ситово с електроразпределителната мрежа"

Галерия