За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2968/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2968/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.522.230, м-т Хендем, гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.522.230 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2967/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2967/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ и работен устройствен план за УПИ IV-339, кв. 132 по плана на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.2.339 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2962/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2962/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.612.5199 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2959/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2959/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Съоръжения за киселинна обработка на маслени дестилати ъм инсталация за контактна очистка - преместване", с местоположение ПИ 63427.8.1324 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2958/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2958/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР на УПИ VIII-123, 126, 127, 146 и IX-122, 146 в кв. 42 по плана на Гара Бяла, общ. Бяла и ПЗ на новообразуван УПИ", с местоположение ПИ 07603.502.573 и 07603.502.572 по КККР на гр. Бяла

Изходящ № АО-3505-(2)-29.07.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа  

Изходящ № АО-3504-(2)-28.07.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала  

Уведомление с вх. № АО-3599/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3599/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Въздушна електропроводна линия 110кV от възлова станция в ПИ 57251.500.2 по КК и КР на с. П. Ламбриново до разкъсване на ВЕЛ 110kV „Доростол“ в ПИ 41143.107.910 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра”

Възложител: "Р ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Писмо до възложителя с изх. И-2957/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2957/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Цех за окончателен монтаж на едрогабаритно оборудване", с местоположение ПИ 61710.507.476 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2947/21.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2947/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад с битовки и административна част", с местоположение ПИ 63427.3.757 по КККР на гр. Русе

Галерия