За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4398/09.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4398/09.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с магазин", с местоположение УПИ IV-558, 559, кв. 141а по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-4397/09.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4397/09.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Диагностика и ремонт налеки и тежкотоварни автомобили и автобуси", с местоположение ПИ 61710.503.6371 по КККР на гр. Разград

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ветово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за управление на отпадъците на Община Ветово за периода 2022-2028 г. и Програма за опазване на околната среда на Община Ветово за периода 2022-2028 г. с включен раздел „Лечебни растенияˮ

Възложител – Община Ветово

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5602-(3)/18.11.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38126

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „Оберьостерайхише биодизел Българияˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Реконструкция на горивна уредба на 2 бр. парни котли – изграждане на подземно газово стопанство за пропан бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежа ”

     Възложител – „Оберьостерайхише биодизел Българияˮ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41314
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе и кметство град Мартен

                                                                                                                           

Изходящ № АО-5297-(1)/18.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWр, разположена на покрива на новоизградена сградаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1365 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-4932-(5)-18.11.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решение № РУ-116-ПР/2022 г.

Решение № РУ-116-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1000 kW и трафопост тип БКТП с мощност до 1 MW”, с местоположение Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84049.172.1 по КККР на село Щръклево, община Иваново, област Русе, местност „Бъзънско поле (път)” и възложител: „Ирис” АД. Решението на Директора на РИОСВ е да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40981

Уведомление с Вх. № АО-5472/18.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5472/18.11.2022 г. за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Еко Русе Уейст Кълекшън“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5297/08.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5297/08.11.2022 г. за инвестиционно предложение за Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWр, разположена на покрива на новоизградена сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1365 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „КЕМСТИЙЛˮ ЕООД

Галерия