За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2946/21.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2946/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50 мм2 от табло ФЕЦ, разположен в УПИ XI-143, кв. 10, ул. "Ангел Кънчев" № 21 до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на съществуващ ТП Т-3 Долна Студена", с местоположение УПИ XI-143, кв. 10 по плана на с. Долна Студена

Писмо до възложителя с изх. И-2944/21.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2944/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61710.502.1747 по КККР на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.502.1747 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2943/21.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2943/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на покрива на сграда в с. Равно", с местоположение УПИ VIII-179, кв. 41 по КККР на с Равно

Писмо до възложителя с изх. И-2942/21.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2942/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Създаване и разширяване на стопанство с трайни насаждения от сливи", с местоположение ПИ 84049.95.179 по КККР на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-2921/20.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2921/20.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на покрива на сграда, общинска собственост (старо кметство) в с. Бисерци", с местоположение УПИ I-430, кв. 39 по плана на с. Бисерци

Писмо до възложителя с изх. И-2920/20.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2920/20.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и трайни насаждения ", с местоположение ПИ 05743.72.22 и 05743.61.3 по КККР на с. Босилковци

Писмо до възложителя с изх. И-2919/20.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2919/20.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за съхранение на селскостопански инвентар", с местоположение УПИ XI-347, кв. 2 по плана на с. Островче

Писмо до възложителя с изх. И-2918/20.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2918/20.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.146.127 по КККР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земята, определянена устройствена зона за рекреационни дейности - вилна зона и последващо застрояване на вилна сграда", с местоположение ПИ 63427.146.127 по КККР на гр. Русе

Галерия