За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по ОВОС

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2024 г.

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2024 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД ”.

Възложител – „ВАТИЯ КВАРЦ“ АД, ЕИК 203515139

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40482

Решение по ОВОС № РУ 1-1/2023 г.

Решение по ОВОС № РУ 1-1/2023 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория ”.

Възложител – „ПОРТ БУЛМАРКЕТ“ ЕАД, ЕИК 203683208

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37539

Решение по ОВОС № РУ 2-4/2022 г.

Решение по ОВОС № РУ 2-4/2022 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”.

Възложител – „Скални материали“ АД, ЕИК 117000486

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/16107 

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022 г.

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт СИЛИСТРА - ЛЕСИЛ ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2022г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35397

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2021г.

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2021 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци и получаване на топлинна енергия на „Грийнбърн“ ЕООД”, експлоатирана на територията на град Разград ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.07.2021г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31158

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г.

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - „Изграждане на птистанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“, гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32605

Решение по ОВОС № РУ 2-2/2020 г.

Решение по ОВОС № РУ 2-2/2020 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.07.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

Решение по ОВОС № РУ 1-1/2020 г.

Решение по ОВОС № РУ 1-1/2020 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “ Разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери)с цел достигане на капацитет до 312 903места за птици ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.04.2020г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31218

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение по ОВОС № РУ 4-5/2019 г.

Решение по ОВОС № РУ 4-5/2019 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.12.2019 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30911.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия