За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по ОВОС

Решение № РУ 1-1/2018 г.

Решение № РУ 1-1/2018 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.01.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ 2-3/2017 г.

Решение № РУ 2-3/2017 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  „Оборудване на 12броя птицевъдни сгради за отглеждане на бройлери с капацитет 240 000 места за птици”, с местоположение ПИ 027001 в землището на село Чуковец, община Алфатар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.05.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 1-2/2017 г.

Решение № РУ 1-2/2017 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  „Монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци, съдържащи алуминий, с цел производство на стандартни алуминиеви сплави в слитъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.30 по КК и КР на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 4-8/2016 г.

Решение № РУ 4-8/2016 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет 166 400 броя места за птици”, с местоположение имот с идентификатор 35897.78.30 по КК и КР на с. Каменово, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.12.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 3-5/2016 г.

Решение № РУ 3-5/2016 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на алуминиеви детайли с капацитет 316 000 кг/годишно ”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2271 (сграда 1) по КК и КР на гр. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.10.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 2-4/2016 г.

Решение № РУ 2-4/2016 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  „Разширяване на съществуваща птицеферма чрез изграждане на четири нови птицевъдни сгради за достигане на общ капацитет 182 992 броя места за птици”, с местоположение поземлени имоти №№ 003026 и 003027 в землището на с. Борисово, община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.10.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ 1-1/2016 г.

Решение № РУ 1-1/2016 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  “Увеличаване капацитета на съществуваща птицевъдна сграда, ремонт, реконструкция и въвеждане в експлоатация на две съществуващи птицевъдни сгради с цел достигане на общ капацитет на птцефермата 122 724 броя места за птици”, имот № 000058 в землището на с. Киченица, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ 5-7/2015 г.

Решение № РУ 5-7/2015 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  “Обединяване на пет съществуващи животновъдни обекта /свинарници/ в един и увеличаване капацитета на фермата”, с местоположение: имоти 056001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006, 053007 в землището на село Ветрен, община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.11.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 4-4/2015 г.

Решение № РУ 4-4/2015 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  “Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 54 000 броя”, с местоположение: имот с номер № 005077 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.09.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия