За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по ОВОС

Решение № 1/20.09.2019 г.

Решение № 1/20.09.2019 г. за поправка на очевидна фактическа техническа грешка в постановено Решение по ОВОС с номер РУ 3-3/30.08.2019 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”. Поправката се отнася до текста на стр. 1, ред 31 в част „Кратко описание на инвестиционното предложение“, като вместо Протокол № НБ-2/09.02.2018 г. да се чете Протокол № НБ-3/09.02.2018 г.  

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.09.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № 1/20.09.2019 г.

Решение № 1/20.09.2019 г. за поправка на очевидна фактическа техническа грешка в постановено Решение по ОВОС с номер РУ 3-3/30.08.2019 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”. Поправката се отнася до текста на стр. 1, ред 31 в част „Кратко описание на инвестиционното предложение“, като вместо Протокол № НБ-2/09.02.2018 г. да се чете Протокол № НБ-3/09.02.2018 г.  

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.09.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2019 г.

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2019 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение по ОВОС № РУ 2-2/2019 г.

Решение по ОВОС № РУ 2-2/2019 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.07.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение по ОВОС № РУ 1-1/2019 г.

Решение по ОВОС № РУ 1-1/2019 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Златен дол“ - Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.01.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение по ОВОС № РУ 4-4/2018 г.

Решение по ОВОС № РУ 4-4/2018 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.08.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 3-3/2018 г.

Решение № РУ 3-3/2018 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение -  “Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 2-2/2018 г.

Решение № РУ 2-2/2018 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  „Кравеферма за 1 000броя крави”, с местоположение ПИ 000033 в землището на село Драгомъж, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 1-1/2018 г.

Решение № РУ 1-1/2018 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.01.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия