За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-58-П/2023 г.

Решение № РУ-58-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхват поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих и изграждане на цех за производство на кашкавал.

Заявител – „ШАМИ ГРУП ШХШˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45703

Решение № РУ-57-П/2023 г.

Решение № РУ-57-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Монтаж на оборудване на съд за нативно нишесте Н 255 в цех „Пълначно сухи продукти“ в сграда с идентификатор 61710.506.26.48 по КК и КР на град Разград ”.

Заявител – „АДМ Разград“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41887

Решение № РУ-56-П/2023 г.

Решение № РУ-56-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изграждане на нов цех за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана, с капацитет до 3 тона на ден, с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3887 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан”.

Заявител – „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37505

Решение № РУ-55-П/2023 г.

Решение № РУ-55-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51956.44.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Възложител - „РАДБАНˮ ООД, ЕИК 118540275

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40649

Решение № РУ-54-П/2023 г.

Решение № РУ-54-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – Автоматизация на процеса пиролиза и подмяна на шахтова пещ на инсталация за пиролиза, разположена в ПИ с идентификатор 63427.8.525 по КК и КР на град Русе.

Възложител - „ПИРОЛИЗА БГ” ООД, ЕИК 201762728.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40926

Решение № РУ-53-П/2023 г.

Решение № РУ-53-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Функциониране на животновъден обект (търпим строеж), за отглеждане на 18 броя едър рогат добитък, с местоположение на площадката УПИ VI-51, кв. 5 по плана на с. Свещари, общ. Исперих”.

Заявител – И. Ибрям.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33620

Решение № РУ-51-П/2023 г.

Решение № РУ-51-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), обособена на площ от 180 кв.м в сграда с идентификатор 63427.3.828.1 по КККР на гр. Русе.

Възложител - „Колектресурс” АД, ЕИК 200880664.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45602

Решение № РУ-50-П/2023 г.

Решение № РУ-50-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Инсталиране на инсинераторно съоръжение LATAL 150 АВР за обезвреждане, чрез изгаряне, на странични животински продукти, с капацитет 150 кг/час, в границите на поземлен имот с идентификатор 24030.501.1915 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово”.

Заявител - “ДУЛО-АЛФА” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36232

Решение № РУ-49-П/2023 г.

Решение № РУ-49-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение УПИ ХVII-659, кв. Източна промишлена зона, гр. Русе”.

Заявител - „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45611

Галерия