За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-24-П/2024 г.

Решение № РУ-24-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и отглеждане на култури с местоположение на животновъдната ферма – УПИ XI-275, кв. 99 по плана на с. Брестовене, общ. Завет”.

Възложител – М. Юсеин.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42350

Решение № РУ-21-П/2024 г.

Решение № РУ-21-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхраняване на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе”,.

Възложител – „НЕЛАС РУСЕˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47422

Решение № РУ-20-П/2024 г.

Решение № РУ-20-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Строителство на плавателни съдове за отдих”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.514.590 (сгради 66425.514.590.1, 66425.514.590.3, 66425.514.590.6, 66425.514.590.7, 66425.514.590.10, 66425.514.590.12) и 66425.514.639 (сграда 66425.514.639.2) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Възложител – „ЕЛИКА ЯРДˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43655

Решение № РУ-19-П/2024 г.

Решение № РУ-19-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „План за развитие на земеделско стопанство чрез увеличаване броя на отглежданите овце, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г..ˮ, с местоположение УПИ IV-427, кв. 31 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово.

Възложител – Г. Г. Сабри

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47350

Решение № РУ-18-П/2024 г.

Решение № РУ-18-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „План за развитие на земеделско стопанство чрез увеличаване броя на отглежданите овце, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г..ˮ, с местоположение УПИ IV-427, кв. 31 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово.

Възложител – Г. Г. Сабри

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42405

Решение № РУ-14-П/2024 г.

Решение № РУ-14-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на предприятие за отглеждане на ларви на Черна муха войник (Hermetia Illucens)” с местоположение УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветовол

Възложител – „Алфа Груп” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43113

Решение № РУ-17-П/2024 г.

Решение № РУ-17-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота с установено предназначение – „За паркинг“ в устройствена зона – „Смесена многофункционална (Смф)“ с цел изграждане на открит паркинг”.

Възложител – ЕТ „АТАНАСОВ - АТАНАС АТАНАСОВ“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47299

Решение № РУ-16-П/2024 г.

Решение № РУ-16-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота с установено предназначение – „За паркинг“ в устройствена зона – „Смесена многофункционална (Смф)“ с цел изграждане на открит паркинг”.

Възложител – ЕТ „АТАНАСОВ - АТАНАС АТАНАСОВ“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47297

Решение № РУ-12-П/2024 г.

Решение № РУ-12-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Почистване на имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. Кривина, с. Новград и с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе”, с местоположение ПИ с идентификатори:

- 03745.14.22, 03745.16.182, 03745.16.180 и 03745.14.25 по КККР на с. Белцов;

- 03808.17.390 и 03808.17.202 по КККР на с. Беляново;

- 20849.14.17 по КККР на с. Джулюница;

- 39788.9.75 по КККР на с. Кривина;

- 51977.32.158, 51977.4.83, 51977.21.70 и 51977.21.67 по КККР на с. Новград;

- 78361.18.164, 78361.19.174 и 78361.7.197 по КККР на с. Ценово.

Възложител – Община Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47199

Галерия