За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-21-П/2022 г.

Решение № РУ-21-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Площадка с размери 19.00х9.00м и газопровод за пълнене и съхранение на многоелементни газови контейнери с природен газ на съществуваща компресорна станция с РП № СТ-05-928/10.08.2009 г., находяща се в с. Пороище, общ. Разград, местност „Боаза”(ПИ с идентификатор 59416.5.20 по КККР на с. Пороище)”. Възложител – „ДИД-СНЕЖАНА ДАМЯНОВА” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35953

Решение № РУ-19-П/2022 г.

Решение № РУ-19-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “ Промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот от „Нива” в „Трайни насаждения – други”, с цел създаване на насаждение от черна топола ” с местоположение ПИ с идентификатор 02083.51.18 по КККР на с. Бабово, общ. Сливо поле. Възложител – С. Григоров.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36059

Решение № РУ-76-ПР/2022 г.

Решение № РУ-76-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „ Изграждане на търговски комплекс и автомивкаˮ , с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.34.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра и възложител: М. Иванова

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 06.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37421

Решение № РУ-18-П/2022 г.

Решение № РУ-18-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани при работата на цех за обработка на стъкла, с местоположение сграда с идентификатор 61710.509.504.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград”. Заявител – „МТ ПЛАСТ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.07.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40110

Решение № РУ-17-П/2022 г.

Решение № РУ-17-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ 05517.29.198 по КККР на с. Борисово, ПИ 39178.4.36, 39178.4.37 и 39178.4.38 по КККР на с. Кошарна, общ. Сливо поле. Възложител - „Хамболт”ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.07.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40103

Решение № РУ-15-П/2022 г.

Решение № РУ-15-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора, с обща мощност 128 MW, в землищата на с. Голям Поровец, с. Лъвино, с. Ножарово и с. Владимировци ”. Заявител – „СРС - България“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/8164

Решение № РУ-66-ПР/2022 г.

Решение № РУ-66-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Модернизация на месопреработвателно предприятие”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.98.57 по КККР на гр. Русе и възложител: „Боримес” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39201

Решение № РУ-65-ПР/2022 г.

Решение № РУ-65-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за:

-           Подробен устрйствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за ПИ с идентификатор 66425.501.3102 по КК и КР на град Силистра;

-           Инвестиционен проект за „Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда“ в ПИ с идентификатор 66425.501.3102 по КК и КР на град Силистра, възложител: Община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36994

Решение № РУ-14-П/2022 г.

Решение № РУ-14-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Обособяване на участък за производство на изделия от стомана с една индукционна пещ, с вместимост 1000 кг и производствен капацитет до 4 плавки на денонощие, с местоположение сграда с идентификатор 63427.8.434.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”. Заявител – „Луканокс“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39856

Галерия