За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-20-П/2019 г.

Решение № РУ-20-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща кланица и транжорна във ферма за отглеждане на 150 бр. дребен рогат добитък с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.39.424 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили, област Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-19-П/2019 г.

Решение № РУ-19-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на плана за регулация за поземлени имоти с идентификатори 77308.504.364 и 77308.504.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, предвиждащ обединяване на двата имота и изграждане на кравеферма с капацитет 50 бр. едър рогат добитък (дойни крави)”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-18-П/2019 г.

Решение № РУ-18-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Създаване на лешникови насаждения в границите на поземлен имот с идентификатор 05611.137.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с начин на трайно ползване „Пасище“ и площ 4002 кв.м”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.   

Решение № РУ-14-П/2019 г.

Решение № РУ-14-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 100 броя едър рогат добитък – говеда и торохранилища”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-13-П/2019 г.

Решение № РУ-13-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец за водовземане на подземни води за напояване на съществуващи трайни насаждения”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-12-П/2019 г.

Решение № РУ-12-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения и зеленчуци. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-11-П/2019 г.

Решение № РУ-11-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Разнообразяване на дейности по третиране на отпадъци на съществуваща площадка”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-17-П/2019 г.

Решение № РУ-17-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери от 13 005 до 14 666места ”, с местоположение: УПИ I-162, кв.11 по плана на село Върбино, община Дулово Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-16-П/2019 г.

Решение № РУ-16-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на сервизен център за подемно-транспортна техника, магазин и склад за резервни части”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1 по КК и КР на град Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Галерия