За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-12-П/2021 г.

Решение № РУ-12-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Използване на корекцията на река Янтра за спортен риболов и рекреация”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.06.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36098

Решение № РУ-13-П/2021 г.

Решение № РУ-13-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за складиране на отпадъци – черни и цветни метали и електронна скрап”, с местоположение: УПИ II-824, кв.120 по плана на град Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35903

Решение № РУ-11-П/2021 г.

Решение № РУ-11-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав в участък от км 414.000 до км 409.000 ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35804

Решение № РУ-10-П/2021 г.

Решение № РУ-10-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав в участък от км 386.000 до км 384.000 ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35803

Решение № РУ-9-П/2021 г.

Решение № РУ-9-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на складова база за пакетирани минерални торове и достигане на капацитет за съхранение на 9 480 т амониев нитрат (AN) с местоположение УПИ І-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.04.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/15773

Решение № РУ-8-П/2021 г.

Решение № РУ-8-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обезвреждане и оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води чрез анаеробна стабилизация, посредством използване на биологични активатори и растителни отпадъци, и производство на компост на площадка в гр. Русе – сгради с идентификатори 63427.233.35.10, 63427.233.35.11, 63427.233.35.30 и 63427.233.35.33”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.04.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34200

Решение № РУ-7-П/2021 г.

Решение № РУ-7-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за рециклиране на отработени смазочни масла при максимално оползотворяване, включваща и инсталация за производство на водород, на площадка с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.04.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26757

Решение № РУ-6-П/2021 г.

Решение № РУ-6-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Ново производство на зарибителен материал от налим в иновативен проект на „Рибовъдство острица” ООД, която да бъде включена в технологичната схема на фермата” с местоположение имот 000096 в землището на с. Острица, общ. Две могили

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.03.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35592

Решение № РУ-5-П/2021 г.

Решение № РУ-5-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 брой нов кладенец за осигуряване на вода за производствени нужди, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.333.95 по КККР на гр. Русе ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.03.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31720

Галерия