За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-15-П/2019 г.

Решение № РУ-15-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за предложение за план „Изменение на кадастрален план и изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-133, УПИ II-198, УПИ V-159, УПИ VII-187, УПИ VIII-159, УПИ IX-160, УПИ X-159, кв.26 по плана на село Светослав, община Кайнарджа“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-10-П/2019 г.

Решение № РУ-10-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Изземване на наносни отложения от участък на река Дунав от км 480.600 до км 480.000”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-8-П/2019 г.

Решение № РУ-8-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение -  Водовземане от повърхностни води на река Янтра за напояване на трайни насаждения в земеделски земи в землището на село Белцов, село Новград, община Ценово и землището на гр. Бяла. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-7-П/2019 г.

Решение № РУ-7-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение -  „Изграждане на тръбен кладенец в имот № 000460 в землището на с. Николово, общ. Русе за напояване на земеделски култури”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-6-П/2019 г.

Решение № РУ-6-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение -  “Изграждане на тръбопровод за дизелово гориво от УПИ XXI до УПИ XV по плана на „ТМ“ АД – град Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-5-П/2019 г.

Решение № РУ-5-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 07329.7, 07329.8, 07329.10, 07329.11, 07329.13, 07329.15 по КК и КР на село Българка, община Силистра с цел определяне на показателите и начина на застрояване за разглежданите имоти и създаване на устройствена основа за осъществяване на производствени, складови и административно обслужващи дейности в съответствие с нормативите на зона Пп – предимно производствена.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за ИП  за „Външно въздушно електрозахранване от ТП „Добруджа 1 до табло тип ТЕПО за промишлена сграда с идентификатор 66425.514.412 по плана на индустриална зона „Запад, гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.   

Решение № РУ-5-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 07329.7, 07329.8, 07329.10, 07329.11, 07329.13, 07329.15 по КК и КР на село Българка, община Силистра с цел определяне на показателите и начина на застрояване за разглежданите имоти и създаване на устройствена основа за осъществяване на производствени, складови и административно обслужващи дейности в съответствие с нормативите на зона Пп – предимно производствена.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2019 г.

Решение № РУ-4-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за ИП  за „Външно въздушно електрозахранване от ТП „Добруджа 1 до табло тип ТЕПО за промишлена сграда с идентификатор 66425.514.412 по плана на индустриална зона „Запад, гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-3-П/2019 г.

Решение № РУ-3-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за ИП  за „Преустройство на невъведена в експлоатация фабрика за производство на обувки в млекопреработвателно предприятие”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6361 по КККР на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-П/2019 г.

Решение № РУ-1-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за промяна предназначението на земеделски поземлен имот 004003 в землището на село Драгомъж, община Исперих и отреждането му „За производствени и складови дейности“ с цел изграждане на кравеферма с капацитет до 1000бр. животни, водопровод, външно ел. захранване и метално табло трансформатор (МТТ).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2019г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Галерия