За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-27-П/2018 г.

Решение № РУ-27-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен прлан – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на Лесопарк „Липник“, гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-26-П/2018 г.

Решение № РУ-26-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Подмяна на амортизиран водогреен котел с парен котел с мощност 0,177MW“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-П/2018 г.

Решение № РУ-25-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане сградно електрозахранващо отклонение от БКТП „Кварц“ до сграда с идентификатор 61710.501.33.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-24-П/2018 г.

Решение № РУ-24-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане сградно електрозахранващо отклонение от ШК №1 „Автокъща“ на БКТП „Тухларна“ до едноетажна жилищна сграда с местоположение УПИ XXVII-6449, кв. 328 по плана на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-П/2018 г.

Решение № РУ-23-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане на склад за съхранение и търговия с препарати за растителна защита с местоположение УПИ II-5, кв. 18 по плана на с. Калугерене, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-П/2018 г.

Решение № РУ-22-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за риборазвъждане в рибарници с местоположение: имоти с номера 000121 и 000253 в землището на с. Бъзън, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-П/2018 г.

Решение № РУ-21-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение, касаещо изменение на одобрено с Решение по ОВОС № РУ-1-1/2018г. намерение за „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти” на площадката на „Амилум България“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.09.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-20-П/2018 г.

Решение № РУ-20-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за използване на съществуващи съоръжения за извършването на дейност по предварително третиране на образуван отпадък от Инсталацията за пиролиза.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.09.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-19-П/2018 г.

Решение № РУ-19-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение “Увеличаване  капацитета на съществуваща птицеферма в имоти №№ 431003, 431004 и 431007 в землището на с. Дянково, общ. Разград, оборудване на нова животновъдна сграда в имот № 431008 и достигане на общ капацитет 77 448 места за птици - бройлери”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.09.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия