За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-27-П/2019 г.

Решение № РУ-27-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на интермодален терминал” в УПИ XXVII-41 – за пристанище и друг вид производствен обект по плана на село Айдемир, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2019 г.

Решение № РУ-25-П/2019 г.

Решение № РУ-25-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” в ПИ №№034030, 034031, 034032, 034033, 034035 в землището на село Ветрен, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.09.2019 г.

Решение № РУ-26-П/2019 г.

Решение № РУ-26-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  -

  1. Промяна в горивната база - замяна на част от използваното твърдо гориво;
  2. Изграждане на предкамерна скарна пещ към парогенератор (ПГ) № 5, за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ 5;
  3. Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове (ИОДГ);
  4. Преустройство на Блок № 4 на природен газ
  5.  Внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея в ПГ № 8;
  6.  Изграждане на слънчеви  колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток” ;
  7. Използване на изпускателно устройство № 2 (Комин 2) при разпалване на ПГ № 4 и ПГ № 5 и изпускателно устройство № 3 (Комин 3) при разпалване на ПГ № 7 и ПГ № 8 на природен газ

 с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ДВ, бр. 36/2019 г.).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-24-П/2019 г.

Решение № РУ-24-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Създаване на ферма за отглеждане на патици за угояване с капацитет 430 места за птици в границите на УПИ VIII-205, кв. 23 по плана на с. Новград, общ. Ценово ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-П/2019 г.

Решение № РУ-22-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на птицеферма с капацитет 67 000 места за угояване на цикъл бройлери с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-П/2019 г.

Решение № РУ-21-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец в границите на поземлен имот с идентификатор 00895.502.2253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-П/2019 г.

Решение № РУ-20-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща кланица и транжорна във ферма за отглеждане на 150 бр. дребен рогат добитък с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.39.424 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили, област Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-19-П/2019 г.

Решение № РУ-19-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на плана за регулация за поземлени имоти с идентификатори 77308.504.364 и 77308.504.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, предвиждащ обединяване на двата имота и изграждане на кравеферма с капацитет 50 бр. едър рогат добитък (дойни крави)”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-18-П/2019 г.

Решение № РУ-18-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Създаване на лешникови насаждения в границите на поземлен имот с идентификатор 05611.137.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с начин на трайно ползване „Пасище“ и площ 4002 кв.м”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.   

Галерия