За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-24-П/2019 г.

Решение № РУ-24-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Създаване на ферма за отглеждане на патици за угояване с капацитет 430 места за птици в границите на УПИ VIII-205, кв. 23 по плана на с. Новград, общ. Ценово ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-П/2019 г.

Решение № РУ-22-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на птицеферма с капацитет 67 000 места за угояване на цикъл бройлери с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-П/2019 г.

Решение № РУ-21-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец в границите на поземлен имот с идентификатор 00895.502.2253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-П/2019 г.

Решение № РУ-20-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща кланица и транжорна във ферма за отглеждане на 150 бр. дребен рогат добитък с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.39.424 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили, област Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-19-П/2019 г.

Решение № РУ-19-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на плана за регулация за поземлени имоти с идентификатори 77308.504.364 и 77308.504.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, предвиждащ обединяване на двата имота и изграждане на кравеферма с капацитет 50 бр. едър рогат добитък (дойни крави)”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-18-П/2019 г.

Решение № РУ-18-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Създаване на лешникови насаждения в границите на поземлен имот с идентификатор 05611.137.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с начин на трайно ползване „Пасище“ и площ 4002 кв.м”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.   

Решение № РУ-14-П/2019 г.

Решение № РУ-14-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 100 броя едър рогат добитък – говеда и торохранилища”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-13-П/2019 г.

Решение № РУ-13-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец за водовземане на подземни води за напояване на съществуващи трайни насаждения”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-12-П/2019 г.

Решение № РУ-12-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения и зеленчуци. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Галерия