За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-11-П/2019 г.

Решение № РУ-11-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Разнообразяване на дейности по третиране на отпадъци на съществуваща площадка”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-17-П/2019 г.

Решение № РУ-17-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери от 13 005 до 14 666места ”, с местоположение: УПИ I-162, кв.11 по плана на село Върбино, община Дулово Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-16-П/2019 г.

Решение № РУ-16-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на сервизен център за подемно-транспортна техника, магазин и склад за резервни части”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1 по КК и КР на град Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-15-П/2019 г.

Решение № РУ-15-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за предложение за план „Изменение на кадастрален план и изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-133, УПИ II-198, УПИ V-159, УПИ VII-187, УПИ VIII-159, УПИ IX-160, УПИ X-159, кв.26 по плана на село Светослав, община Кайнарджа“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-10-П/2019 г.

Решение № РУ-10-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Изземване на наносни отложения от участък на река Дунав от км 480.600 до км 480.000”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-8-П/2019 г.

Решение № РУ-8-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение -  Водовземане от повърхностни води на река Янтра за напояване на трайни насаждения в земеделски земи в землището на село Белцов, село Новград, община Ценово и землището на гр. Бяла. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-7-П/2019 г.

Решение № РУ-7-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение -  „Изграждане на тръбен кладенец в имот № 000460 в землището на с. Николово, общ. Русе за напояване на земеделски култури”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-6-П/2019 г.

Решение № РУ-6-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение -  “Изграждане на тръбопровод за дизелово гориво от УПИ XXI до УПИ XV по плана на „ТМ“ АД – град Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-5-П/2019 г.

Решение № РУ-5-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 07329.7, 07329.8, 07329.10, 07329.11, 07329.13, 07329.15 по КК и КР на село Българка, община Силистра с цел определяне на показателите и начина на застрояване за разглежданите имоти и създаване на устройствена основа за осъществяване на производствени, складови и административно обслужващи дейности в съответствие с нормативите на зона Пп – предимно производствена.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за ИП  за „Външно въздушно електрозахранване от ТП „Добруджа 1 до табло тип ТЕПО за промишлена сграда с идентификатор 66425.514.412 по плана на индустриална зона „Запад, гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.   

Решение № РУ-5-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 07329.7, 07329.8, 07329.10, 07329.11, 07329.13, 07329.15 по КК и КР на село Българка, община Силистра с цел определяне на показателите и начина на застрояване за разглежданите имоти и създаване на устройствена основа за осъществяване на производствени, складови и административно обслужващи дейности в съответствие с нормативите на зона Пп – предимно производствена.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия