За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-24-П/2017 г.

Решение № РУ-24-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване и план за регулация (ПРЗ), за поземлен имот 3167, кв. 151 по плана на гр. Русе, общ. Русе.   

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-П/2017 г.

Решение № РУ-23-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Отглеждане на 10 бр. крави и техните приплоди”, с местоположение: УПИ II-578 и УПИ XI-587 по плана на село Побит Камък, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.09.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-22-П/2017 г.

Решение № РУ-22-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “ Узаконяване и изграждане на външни кабинети и съответната кабелна, медна и оптична инфраструктура за мигриране на услуги към клиенти на територията на с. Айдемир, община Силистра”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.502.4062 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.09.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-21-П/2017 г.

Решение № РУ-21-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Добавяне на нови кодове отпадъци за третиране в Горивна инсталация за изгаряне на отпадъци и получаване на топлинна енергия на „Грийнбърн“ ЕООД”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6334 по КК и КР на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.09.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-20-П/2017 г.

Решение № РУ-20-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Автоматизирана система за производство на вододисперсионни бои, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развидие по договор BG16RFOP002-2.001-1042-C01/09.02.2016”, с местоположение поземлен имот № 187011 в землището на с. Червена вода, община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.08.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-19-П/2017 г.

Решение № РУ-19-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на малък понтонен пристан за ремонт на кораби на брега на река Дунав на км 403”, с местоположение: имот с № 124003 в землището на с. Попина, общ. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.08.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-18-П/2017 г.

Решение № РУ-18-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине-свинекомплекс с представено комплексно разрешително №318-Н0/2008г. до 23 000 скотоместа за угояване и до 4 000скотоместа за свине майки ” с местоположение ПИ №№000089, 000100 в землището на град Исперих, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-17-П/2017 г.

Решение № РУ-17-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изменение на  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ І-288, кв. 98 по плана на с. Дянково, общ. Разград с цел създаване на устройствена основа за изграждане на автомивка и инвестиционно предложение, предвидено в рамките на плана за застрояване – „Изграждане на автомивка”   

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.07.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-П/2017 г.

Решение № РУ-14-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за "Изграждане на два броя ветрогенератори с мощност съответно 10 kW и 20kW".

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.06.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия