За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-15-П/2017 г.

Решение № РУ-15-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на цех за преработка на мляко с капацитет 450 л постъпващо мляко на денонощие” с местоположение УПИ ХІІІ-573, кв. 19 по плана на с. Попина, общ. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.06.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-П/2017 г.

Решение № РУ-13-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за "Разработване на кариера за добив на варовици от концесионна площ „Кофалджа“ в землището на гр. Главиница, обл. Силистра".

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.05.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-12-П/2017 г.

Решение № РУ-12-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за "Логистичен център с офиси и складове, ЕТАП 1 – Изграждане на паркинг с помещение за охрана и офис", с местоположение имоти с идентификатори 63427.298.59 (номер по предходен план 085029) и 63427.298.58 (номер по предходен план 085030)  по КК и КР на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-10-П/2017 г

Решение № РУ-10-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на индустриални минерали - смектит-илитови алевролити от находище „Яна“ в землището на село Брестовене, община Завет“.    

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.04.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-9-П/2017 г.

Решение № РУ-9-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Създаване на нова зеленчукова градина върху поземлен имот № 036015 в землището на с. Побит камък, община Разград, с площ 28,636 дка и начин на трайно ползване: пасище, мера”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-7-П/2017 г.

Решение № РУ-7-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Реконструкция, модернизация и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.333.92 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-8-П/2017 г.

Решение № РУ-8-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обновяване на съществуващ пълначен пункт за битови газови бутилки за пропан-бутан с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.500.489 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-6-П/2017 г.

Решение № РУ-6-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на цех за преработка на мляко и млечни продукти с капацитет 500 л постъпващо мляко на денонощие и производство на сирене, кашкавал, извара, прясно и кисело мляко”, с местоположение: УПИ ХІІІ-573, кв. 19 по плана на с. Попина, общ. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-5-П/2017 г.

Решение № РУ-5-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение: поземлен имот № 006019 в землището на с. Нова Черна, община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия