За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-4-П/2019 г.

Решение № РУ-4-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за ИП  за „Външно въздушно електрозахранване от ТП „Добруджа 1 до табло тип ТЕПО за промишлена сграда с идентификатор 66425.514.412 по плана на индустриална зона „Запад, гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-3-П/2019 г.

Решение № РУ-3-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за ИП  за „Преустройство на невъведена в експлоатация фабрика за производство на обувки в млекопреработвателно предприятие”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6361 по КККР на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-П/2019 г.

Решение № РУ-1-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за промяна предназначението на земеделски поземлен имот 004003 в землището на село Драгомъж, община Исперих и отреждането му „За производствени и складови дейности“ с цел изграждане на кравеферма с капацитет до 1000бр. животни, водопровод, външно ел. захранване и метално табло трансформатор (МТТ).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2019г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-27-П/2018 г.

Решение № РУ-27-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен прлан – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на Лесопарк „Липник“, гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.    

Решение № РУ-26-П/2018 г.

Решение № РУ-26-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Подмяна на амортизиран водогреен котел с парен котел с мощност 0,177MW“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-П/2018 г.

Решение № РУ-25-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане сградно електрозахранващо отклонение от БКТП „Кварц“ до сграда с идентификатор 61710.501.33.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-24-П/2018 г.

Решение № РУ-24-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане сградно електрозахранващо отклонение от ШК №1 „Автокъща“ на БКТП „Тухларна“ до едноетажна жилищна сграда с местоположение УПИ XXVII-6449, кв. 328 по плана на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-П/2018 г.

Решение № РУ-23-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане на склад за съхранение и търговия с препарати за растителна защита с местоположение УПИ II-5, кв. 18 по плана на с. Калугерене, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-П/2018 г.

Решение № РУ-22-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за риборазвъждане в рибарници с местоположение: имоти с номера 000121 и 000253 в землището на с. Бъзън, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия