За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-18-П/2018 г.

Решение № РУ-18-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “Добавяне на нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка с местоположение ПИ  000111 в землището на с. Голямо Враново”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

На 23.08.2018г. във връзка с постановеното Решение № РУ-18-П/2018г., е установена явна фактическа грешка в изписването на поредния идентификационен номер и на основание чл.62, ал.2 от АПК е издадено Решение за поправка на явна фактическа грашка, предвид което Решение № РУ-18-П/2018г. да се чете РУ-15-П/2018 г.

Решение № РУ-14-П/2018 г.

Решение № РУ-14-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III-70, кв. 98 по плана на с. Горно Абланово, общ. Борово с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъдна сграда, гараж със склад и работилница”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.07.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-П/2018 г.

Решение № РУ-13-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “План за застрояване и изменение на план за регулация (ПУП-ПЗ и ИПР) на УПИ III-908 и УПИ VIII-908, кв.99 по плана на стопански двор, село Горно Абланово”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.07.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2018 г.

Решение № РУ-11-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – „Промяна предназначението на част от складова база в цех за разфасофка на семена и торове”, с местоположение УПИ I-67 по плана на град Русе, ИПЗ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-П/2018 г.

Решение № РУ-12-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – „Увеличаване на обема на производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури”, с местоположение ПИ 001214 в землището на село Грънчарово, община Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-П/2018 г.

Решение № РУ-10-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – „Изграждане на фабрика за преработка на зеленчуци с административно-битова част, вертикална планировка и ограда с местоположение УПИ XVII-1178, кв. 32 по плана на с. Брестовене, общ. Завет”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-П/2018 г.

Решение № РУ-9-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – „Изграждане на дестилерия за преработка на етеричномаслени култури”, с местоположение: УПИ I-9, кв. 2 по плана на с. Войново, общ. Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-7-П/2018 г.

Решение № РУ-7-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – “Изграждане на инсталация за оползотворяване на 6000 т/год излезли от употреба гуми чрез термична конверсия в безкислородна среда (нискотемпературна пиролиза)”. Местоположение – поземлен имот с идентификатор 63427.3.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе (сграда с идентификатор 63427.3.754.9).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.03.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2018 г.

Решение № РУ-8-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – “ Изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав – публична държавна собственост в участъка от км.500.700 до км.499.800 ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия