За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-27-П/2023 г.

Решение № РУ-27-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло и монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процес на матиране на стъклото”.

Възложител –  „ВОДСТРОЙ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40603

Решение № РУ-29-П/2023 г.

Решение № РУ-29-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Почистване от горскодървесна растителност на поземлен имот, с ползването му по предназначение”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 57577.7.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово.

Възложител –  Р. Петкова.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42079

Решение № РУ-23-П/2023 г.

Решение № РУ-23-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Електрическо захранване с кабел 20 kV и изграждане на БКТП 20 kV/0.4 kV за захранване с електрическа енергия на УПИ VI-170, кв. 31 по плана на с. Черковна, общ. Разград, отреден за „Обществено и делово обслужване”.

Възложител –  Е. Хасан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43376

Решение № РУ-22-П/2023 г.

Решение № РУ-22-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и метални отпадъци от опаковки”

Възложител –  „МЕГАГРУП КОНСУЛТ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.05.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43320

Решение № РУ-20-П/2023 г.

Решение № РУ-20-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение  -  “ Обособяване на площадка за извършване на дейности по предварително третиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци (хартия, пластмаса, дърво, стъкло, текстил, смесени опаковки) от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки”.

Възложител – „ЕВРО ИМПЕКС-РУСЕ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43112

Решение № РУ-19-П/2023 г.

Решение № РУ-19-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение  -  „Промяна предназначението на част от сграден фонд, намиращ се в ПИ с идентификатор 32874.201.216 по КК и КР на гр. Исперих в сгради за отглеждане на овце с капацитет до 950 бр. дребен рогат добитък и обслужващи помещения“.

Възложител – „Вита Натурал” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38256

Решение № РУ-18-П/2023 г.

Решение № РУ-18-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение  -  “Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.10.1812 по КК и КР на гр. Русе”.

Възложител – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41299

Решение № РУ-17-П/2023 г.

Решение № РУ-17-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери с 84 000 броя места за птици до достигане на общ капацитет от 163 980 броя места за птици” с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.216 по КККР на гр. Исперих, с възложител: „Синержи груп” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33007

Решение № РУ-16-П/2023 г.

Решение № РУ-16-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Изкопаване на кладенец от 10-15 м дълбочина за битови нужди и непромишлени цели” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.2 по КККР на гр. Силистра, от възложителя: „Агротранс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38188

Галерия