За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-49-П/2023 г.

Решение № РУ-49-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение УПИ ХVII-659, кв. Източна промишлена зона, гр. Русе”.

Заявител - „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45611

Решение № РУ-48-П/2023 г.

Решение № РУ-48-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма, с капацитет 40 бр. едър рогат добитък, в границите на УПИ XXXI - „За производствени и складови дейности“, кв. 61 по Подробен устройствен план на с. Бисерци, общ. Кубрат”.

Възложител - „Рио Бет“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.09.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/22568

Решение № РУ-47-П/2023 г.

Решение № РУ-47-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изгаряне на остатъци от дървени палети, с цел отопление, в собствен котел с мощност 58.1 kW, на теритирията на брикетна фабрика в гр. Русе - поземлен имот с идентификатор 63427.8.973 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Възложител - „ТЕРМ и КО“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45342

Решение № РУ-45-П/2023 г.

Решение № РУ-45-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива“, с цел изграждане на депо за неопасни отпадъци - поземлени имоти с идентификатори 47336.40.35 и 47336.40.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе”.

Възложител - „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.09.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45331

Решение № РУ-44-П/2023 г.

Решение № РУ-44-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Увеличаване количеството на отпадък с код 06 01 01* (сярна и серниста киселина) от 500 тона годишно на 2000 тона годишно на площадка № 1”, с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.460.1, разположена в ПИ с идентификатор 63427.3.460 по КККР на гр. Русе, с възложител: „Сириус Стар БГˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42443

Решение № РУ-46-П/2023 г.

Решение № РУ-46-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „изработване на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ XI-974, кв. 10 по регулационния план на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе и изграждане на цех за производство на сушени плодове и хладилник“, с възложител К. Костадинов.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43486

Решение № РУ-43-П/2023 г.

Решение № РУ-43-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Монтиране на водогреен котел”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66665.501.876 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ситово, общ. Ситово с възложител: „Интер ЕС 2000” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37794

Решение № РУ-41-П/2023 г.

Решение № РУ-41-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в част от имот с идентификатор 63427.8.1098 по КККР на гр. Русе (УПИ XIII-1098)” с възложител: „Карко Логистикс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39455

Решение № РУ-42-П/2023 г.

Решение № РУ-42-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Създаване на трайни насаждения от лешници с площ 65 дка и монтиране на капкова напоителна система”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 61875.17.13, 61875.17.52 и 61875.17.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Райнино, общ. Исперих с възложител: Т. Василев

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37529

Галерия