За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-13-П/2016 г.

Решение № РУ-13-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтаж на линия за производство на брикети от биомаса с местоположение имот с номер 022004 в землището на с. Горичево, общ. Кубрат”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-П/2016 г.

Решение № РУ-12-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Разширяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци чрез увеличаване на площта й и разнообразяване на видовете отпадъци, които ще се съхраняват”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.514.479 по кадастралната карта на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.04.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2016 г.

Решение № РУ-11-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопровод по ул. „Родина” на гр. Тутракан“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-10-П/2016 г.

Решение № РУ-10-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2016 г.

Решение № РУ-8-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - Изграждане на търговски комплекс с местоположение имот с номер 254004 в землището на гр. Цар Калоян, обл. Разград.
Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2016 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-П/2016 г.

Решение № РУ-7-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение -Преустройство и промяна предназначението на част от сграда в производствено помещение и монтиране на инсталация за хидратация и сушене на слънчогледово масло с местоположение ПИ с идентификатор 41143.503.27 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2016 г.

Решение № РУ-6-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС „Ремонт на съществуваща стопанска сграда за отглеждане на пилета бройлери и увеличаване на капацитета от 15 000 на 25 000 броя места за птици”, с местоположение: имот с № 024012 в землището на с. Ястребово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2016 г.

Решение № РУ-5-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС „Разширение на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати със следното оборудване: вакуум колона, парогенератор и котел за органичен топлоносител”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1324 (съответстващ на УПИ XL-1324) по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2016 г.

Решение № РУ-4-П/2016 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ I, кв. 77 по плана на село Лудогорци, община Исперих, предвиждащ отреждане на имота “За производствени и складови дейности” и изграждане на птицеферма с капацитет 80 000 броя места за птици.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия