За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-10-П/2018 г.

Решение № РУ-10-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – „Изграждане на фабрика за преработка на зеленчуци с административно-битова част, вертикална планировка и ограда с местоположение УПИ XVII-1178, кв. 32 по плана на с. Брестовене, общ. Завет”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-П/2018 г.

Решение № РУ-9-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – „Изграждане на дестилерия за преработка на етеричномаслени култури”, с местоположение: УПИ I-9, кв. 2 по плана на с. Войново, общ. Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-7-П/2018 г.

Решение № РУ-7-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – “Изграждане на инсталация за оползотворяване на 6000 т/год излезли от употреба гуми чрез термична конверсия в безкислородна среда (нискотемпературна пиролиза)”. Местоположение – поземлен имот с идентификатор 63427.3.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе (сграда с идентификатор 63427.3.754.9).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.03.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2018 г.

Решение № РУ-8-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно прeдложение  – “ Изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав – публична държавна собственост в участъка от км.500.700 до км.499.800 ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-6-П/2018 г.

Решение № РУ-6-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС, съвместена с процедура по чл. 31 на ЗБР за ИП за “Покриване на част от коритото на р. Беленска река за създаване на зона „Над реката“ от км 12+11 до км 10+80”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.03.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2018 г.

Решение № РУ-5-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “Риборазвъждане в рибарници с местоположение: имоти с номера 000121 и 000253 в землището на с. Бъзън, общ. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.03.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2018 г.

Решение № РУ-4-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “ Преустройство на съществуващ склад за тютюн в инсталация за подготовка и производство на месни изделия ” с местоположение: ПИ 431018 в землището на село Дянково, община Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-3-П/2018 г.

Решение № РУ-3-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “Създаване на кравеферма с капацитет 30 броя едър рогат добитък” с местоположение: УПИ VI, кв. 7 по плана на град Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2018 г.

Решение № РУ-2-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “Функциониране на търпим строеж – стопанска постройка за отглеждане на 18 броя едър рогат добитък (крави)” с местоположение: УПИ XIII, кв. 12 по плана на с. Духовец, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия