За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-10-П/2017 г

Решение № РУ-10-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на индустриални минерали - смектит-илитови алевролити от находище „Яна“ в землището на село Брестовене, община Завет“.    

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.04.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-9-П/2017 г.

Решение № РУ-9-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Създаване на нова зеленчукова градина върху поземлен имот № 036015 в землището на с. Побит камък, община Разград, с площ 28,636 дка и начин на трайно ползване: пасище, мера”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-7-П/2017 г.

Решение № РУ-7-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Реконструкция, модернизация и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.333.92 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-8-П/2017 г.

Решение № РУ-8-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обновяване на съществуващ пълначен пункт за битови газови бутилки за пропан-бутан с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.500.489 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-6-П/2017 г.

Решение № РУ-6-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на цех за преработка на мляко и млечни продукти с капацитет 500 л постъпващо мляко на денонощие и производство на сирене, кашкавал, извара, прясно и кисело мляко”, с местоположение: УПИ ХІІІ-573, кв. 19 по плана на с. Попина, общ. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-5-П/2017 г.

Решение № РУ-5-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение: поземлен имот № 006019 в землището на с. Нова Черна, община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-4-П/2017 г.

Решение № РУ-4-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Подмяна на оборудване и съоръжения от инсталация за производство на гудрон и битум-участък за производство на гудрон на площадката на „Полисан” АД, с издадено Комплексно разрешително № 343-H0/2008”, с местоположение: УПИ XXпп, по регулационния план на „ТМ” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-3-П/2017 г.

Решение № РУ-3-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за "Изсичане и изкореняване на стара кайсиева градина и създаване на ново насаждение от кайсии с площ от 156 дка и ограда".

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-2-П/2017 г.

Решение № РУ-2-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изсичане и изкореняване на стара кайсиева градина и създаване на ново насаждение от кайсии с площ от 156 дка с капково напояване, торовнасяне, покриване и ограда в имот с идентификатор 00895.134.12 и имот с идентификатор 00895.134.11 по КК и КР на с. Айдемир;

- Изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 00895.134.12 по КК и КР на с. Айдемир и оборудването му, електрозахранване за същия 100 kW от електропровод 20 кV, минаващ през имота;

- Изграждане на навес за временно съхранение на плодове с площ 150 кв.м, с местоположение имот с идентификатор 00895.134.12 по КК и КР на с. Айдемир;

- Закупуване на трактор с мощност до 110 к.с. с инвентар – пръскачка, мулчатор за мелене на клони, косачка за косене на междуредията, ел.ножици за рязане на клони и др.”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия