За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-27-П/2016 г.

Решение № РУ-27-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ IV „Агроерсервиз”, кв. 69 по плана на гр. Завет, предвиждащ разделяне на терена на три самостоятелни урегулирани поземлени имота и създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект – овцеферма”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.11.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-26-П/2016 г.

Решение № РУ-26-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на басейн и заведение за обществено обслужване”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.505.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-П/2016 г.

Решение № РУ-25-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на басейн и заведение за обществено обслужване”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.505.354, 66425.501.8995 и 66425.501.1561 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-24-П/2016 г.

Решение № РУ-24-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС, вкл. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за план/програма за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство”, във връзка с кандидатстване по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., с местоположение поземлени имоти с идентификатори 00895.107.21, 00895.62.85 и 00895.114.152 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра и поземлен имот № 012015 в землището на с. Ветрен, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.09.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-П/2016 г.

Решение № РУ-23-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за разработване на Подробен устройствен план-Изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ ІV-308, кв. 40, образуван от имот 308 по кадастралния и регулационен план на с. Бъзън, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-П/2016 г.

Решение № РУ-22-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Изграждане на казан за изваряване на ракия с местоположение УПИ ІХ-общ, кв. 15 по плана на с. Раздел, общ. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.08.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-П/2016 г.

Решение № РУ-21-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на горски път от републикански път III – 2307 Овен-Руйно_Яребица-Правда-Главиница при км 19+098 до дивечова нива „Върбов дол””.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-П/2016 г.

Решение № РУ-20-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав, в участъка от км 404.900 до км 403.200”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-19-П/2016 г.

Решение № РУ-19-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Добив на варовик от кариера “Ценово-1” с местоположение имот с номер 000106 в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.07.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия