За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-20-П/2014 г.

Решение № РУ-20-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на помещение в съществуваща постройка в гр. Кубрат за работилница за техническо обслужване и авторемонтна дейност на моторни превозни средства”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-19-П/2014 г.

Решение № РУ-19-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.95.2 по кадастралната карта на гр. Русе, местността „Кадишева нива” с цел изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средаства (ИУМПС).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-П/2014 г.

Решение № РУ-17-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 5000 kW на площ от 48,882 дка”,с местоположение: имоти с №№ 000561 и 000563 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-18-П/2014 г.

Решение № РУ-18-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация, работеща с биомаса на комбиниран цикъл за производство на електрическа енергия (1 MW) и топлинна енергия (1,2 MW) и производство на пелети от дървесна маса и растителни отпадъци, оползотворяващо топлинната енергия”, с местоположение: имот с № 000575 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-14-П/2014 г.

Решение № РУ-14-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на река Дунав”,с местоположение участъка от км 529.500 до км 528.500.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-П/2014 г.

Решение № РУ-15-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 384.100 до км 383.000”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-П/2014 г.

Решение № РУ-16-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 390.900 до км 389.300”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2014 г.

Решение № РУ-11-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на 39 600 броя бройлери”,  с местоположение поземлен имот с № 1043, кв. 82 по регулационния план на  с. Ново село, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-П/2014 г.

Решение № РУ-12-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Откриване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на моторни превозни средства, съхранение и разкомплектоване на черна и бяла техника и събиране на електронно оборудване”, с местоположение УПИ XIII-1678, кв. 156 по кадастралния план на гр. Мартен, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия