За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-10-П/2014 г.

Решение № РУ-10-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Монтаж на базова станция № SLS 0041 “Войново” с местоположение УПИ XIІ-110, кв. 13 по плана на с. Войново, общ. Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-П/2014 г.

Решение № РУ-1-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение на покрива на жилищна сграда на ул. „Алея Детелина” № 42, УПИ VII-205 по плана на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2014 г.

Решение № РУ-2-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Изграждане на базова станция за мобилни услугис местоположение на покрива на жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Петър Берон” № 38, бл. Панайот Хитов, вх. 1.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-П/2014 г.

Решение № РУ-3-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за разделянето на имот № 323, кв. 10 по плана на с. Севар, общ. Кубрат на два урегулирани поземлени имота (УПИ) XI-323 за жилищно строителство и XII-323 за обществено обслужване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2014 г.

Решение № РУ-4-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Изграждане на пристройка и преустройство на кафе-аперитив в предприятие за преработка на мляко с капацитет 1000 л/ден”, с местоположение УПИ XXIX, кв. 14 по плана на с. Мъдрево, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2014 г.

Решение № РУ-5-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Монтаж на фотоволтаичен модул и 2 броя ветрогенератори”, с местоположение УПИ II, кв. 33 по плана на с. Тодорово, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2014 г.

Решение № РУ-6-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Изграждане на рибовъдно стопанство”, с местоположение поземлени имоти с №№ 045001,045006, 045007, 045008, 045009 и 045010 в землището на с. Пожарево, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-П/2014 г.

Решение № РУ-7-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от река Дунав”, с местоположение: от км 385.800 до км 385.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2014 г.

Решение № РУ-8-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 66425.501.1311 по кадастралната карта на гр. Силистра, предвиждащ изграждане на автогара.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия