За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-18-П/2016 г.

Решение № РУ-18-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Основен ремонт на амортизирано технологично оборудване на инсталация за производство на гудрон и битум-участък на площадката на “Полисан” АД” с местоположение УПИ ХХ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.06.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-П/2016 г.

Решение № РУ-17-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Газификация на месодобивно предприятие”,с местоположение:ПИ с идентификатор 63427.131.53 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.06.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-П/2016 г.

Решение № РУ-16-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на сградно самостоятелно водопроводно отклонение  за бензиностанция”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.06.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-П/2016 г.

Решение № РУ-15-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 61710.52.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с цел изграждане на навес за гариране на строителна техника, автомобили и инвентар”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-П/2016 г.

Решение № РУ-14-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот с номер 014001 в землището на с. Ушинци, общ. Разград, с цел изграждане на стопански навес и битовка”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-П/2016 г.

Решение № РУ-13-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтаж на линия за производство на брикети от биомаса с местоположение имот с номер 022004 в землището на с. Горичево, общ. Кубрат”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-П/2016 г.

Решение № РУ-12-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Разширяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци чрез увеличаване на площта й и разнообразяване на видовете отпадъци, които ще се съхраняват”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.514.479 по кадастралната карта на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.04.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2016 г.

Решение № РУ-11-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопровод по ул. „Родина” на гр. Тутракан“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-10-П/2016 г.

Решение № РУ-10-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия