За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-9-П/2014 г.

Решение № РУ-9-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.268.30 по кадастралната карта на гр. Русе, предвиждащ изграждане на търговско-сервизна база за селскостопанска техника.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-28-П/2013 г.

Решение № РУ-28-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристройка и преустройство на две съществуващи сгради в цех за производство на колбаси и кланична обработка на животни с капацитет - 5 тона колбаси/ден и 3 тона трупно месо/ден” с местоположение УПИ XI по регулационния план на „ТМ” АД гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-29-П/2013 г.

Решение № РУ-29-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Изграждане на хотелски комплекс, ресторант, офис помещения и басейн за обществено ползване ” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.9152 по КК на гр. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-27-П/2013 г

Решение № РУ-27-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на закрити лодкостоянки, места за разтоварване на улова и съпътстващи сгради и съоръжения в ПИ 021011 в землището на село Малък Преславец, община Главиница”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-26-П/2013 г.

Решение № РУ-26-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за аварийно понижаване нивото на водите в защитена местност „Гарвански блата”, с. Гарван, община Ситово”, с местоположение: защитена местност „Гарвански блата”, в землището на с. Гарван, община Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-П/2013 г.

Решение № РУ-25-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2”, с местоположение: землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-24-П/2013 г.

Решение № РУ-24-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.514.479 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-П/2013 г.

Решение № РУ-23-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на рибарско селище на площ от 20 дка, с местоположение УПИ I-302 по плана на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-18-П/2013 г.

Решение № РУ-18-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Създаване на лешникови насаждения с площ 25,501 дка и изграждане на сондажен кладенец за капково напояване”, с местоположение: ПИ № № 003007, 003008, 003009 в землището на с. Дунавец, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия