За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-7-П/2016 г.

Решение № РУ-7-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение -Преустройство и промяна предназначението на част от сграда в производствено помещение и монтиране на инсталация за хидратация и сушене на слънчогледово масло с местоположение ПИ с идентификатор 41143.503.27 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2016 г.

Решение № РУ-6-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС „Ремонт на съществуваща стопанска сграда за отглеждане на пилета бройлери и увеличаване на капацитета от 15 000 на 25 000 броя места за птици”, с местоположение: имот с № 024012 в землището на с. Ястребово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2016 г.

Решение № РУ-5-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС „Разширение на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати със следното оборудване: вакуум колона, парогенератор и котел за органичен топлоносител”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1324 (съответстващ на УПИ XL-1324) по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2016 г.

Решение № РУ-4-П/2016 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ I, кв. 77 по плана на село Лудогорци, община Исперих, предвиждащ отреждане на имота “За производствени и складови дейности” и изграждане на птицеферма с капацитет 80 000 броя места за птици.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-П/2016 г.

Решение № РУ-3-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Изграждане на линия за преработка на резене в етерично масло с местоположение имоти с номера: 208013, 208017 и 208018 в землището на с. Сребърна, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2016 г.

Решение № РУ-2-П/2016 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2”

с местоположение: землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-П/2016 г.

Решение № РУ-1-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Изграждане на линия за преработка на резене в етерично масло с местоположение имоти с номера: 208013, 208017 и 208018 в землището на с. Сребърна, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-П/2015 г.

Решение № РУ-23-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “Изграждане на казан за изваряване на ракия с капацитет до 1,000 т/ден” с местоположение УПИ IV-405 и УПИ IV-504, кв.50 по плана на село Драгомъж, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.12.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-П/2015 г.

Решение № РУ-20-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “Преустройство на помещения от съществуваща сграда в цех за консервиране на плодове и зеленчуци” с местоположение УПИ VІ-420, кв. 29 по плана на с. Писанец, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия