За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-18-П/2015 г.

Решение № РУ-18-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 11449.22.2 – нива в землището на с. Владимировци, общ. Самуил, с цел отреждане на земята за Предимно производствени дейности /Пп/ и изграждане на птицекомбинат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-П/2015 г.

Решение № РУ-17-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Промяна на предназначението на част от съществуваща сграда – фурна в пункт за изваряване на ракия с местоположение УПИ VІІ-287, кв. 31 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.12.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-П/2015 г.

Решение № РУ-15-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Обособяване на съществуващ склад за материали в склад за съхранение на опасни и производствени отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1132 по КК и КР на гр. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.09.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-П/2015 г.

Решение № РУ-13-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи и/или закотвени плавателни средства от река Дунав в участък от км 529.600 до км 528.700 в района на остров Батин ” . Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-П/2015 г.

Решение № РУ-12-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Зарибяване, отглеждане на риба и организиране на спортен риболов в имот с номер 000723 в землището на с. Ценово, обл. Русе, с начин на трайно ползване – Водно течение и водни площи”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2015 г.

Решение № РУ-11-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтиране и въвеждане в експлоатация на нова инсталация за изработване на керамични продукти-плочки, чрез изпичане” . Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-П/2015 г.

Решение № РУ-10-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Преустройство на част от производствена сграда с идентификатор 61710.503.6307.2 по кадастралната карта на гр. Разград в работен център за производство на кортикостероидни перорални продукти”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-П/2015 г.

Решение № РУ-9-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Зарибяване, угояване на риба и организиране на спортен риболов в имот с номер 000721 в землището на с. Ценово, обл. Русе, с начин на трайно ползване – Водно течение”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2015 г.

Решение № РУ-8-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав, в участък от км 408.600 до км 406.800” . Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия