За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-7-П/2015 г.

Решение № РУ-7-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав, в 2 участъка: от км 385.400 до км 384.200 и от км 385.800 до км 384.200 в района на о-в Чайка”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2015 г.

Решение № РУ-6-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Инсталиране на автоматични заваръчни роботи MAG с извършване на заварки на автомобилни части, като шарнири на капаци и други, в неутрална среда на заваряване с аргон (Ar) с подаване на тел”,с местоположение:ПИ с идентификатор 63427.8.991 (сграда 1) по КК и КР на гр. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.04.2015 г. След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2015 г.

Решение № РУ-5-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда – птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 39 900 броя птици”,с местоположение:УПИ І, кв. 137, по плана на гр. Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2015 г.

Решение № РУ-4-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на хидротехнически обекти – пристанище “Чаир Махала” и пристанище “Бай Даньо” на територията на гр. Силистра”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-П/2015 г.

Решение № РУ-3-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по глава шеста на ЗООС за план/програма Подробен устройствен план-План за застрояване на ПИ 154562 в землището на град Исперих, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя в имот, отреден за обществено обслужване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2015 г.

Решение № РУ-2-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтиране на машина за пресоване и балиране на хартиени отпадъци и фолио” с местоположение: Западна промишлена зона, двор на „Добруджа” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-1-П/2015 г.

Решение № РУ-1-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Увеличаване на разрешените количества излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ с код 20 01 36, добавяне на дейност предварително третиране на ИУЕЕО и добавяне на дейности с отпадъци от бита с кодове 20 02 01, 20 03 07 и 20 03 99”,с местоположение:ул. „Матей Стойков” № 3, кв. ЗПЗ,  гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-25-П/2014 г.

Решение № РУ-25-П/2014 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Увеличаване на разрешените количества излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ с код 20 01 36 и добавяне на дейности с отпадъци от бита с кодове 20 02 01, 20 03 07 и 20 03 99”,с местоположение:поземлен имот с идентификатор 61710.501.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, ЗПЗ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-24-П/2014 г.

Решение № РУ-24-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) за План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство „Дунав” – гр. Русе,с местоположение:част от поземлени имоти №№ 000202 в землището на с. Табачка, община Иваново, с площ 18.0 ха, 000033 в землището на с. Сваленик, община Иваново, с площ 45.4 ха и 000055 в землището на с. Нисово, община Иваново, с площ 15.5 ха.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия