За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-38-П/2023 г.

Решение № РУ-38-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Изграждане на безопасна паркинг зона за тежкотоварни автомобили в ПИ с идентификатор 63427.178.110 по КККР на гр. Русе”.

Възложител - „Русе Пропъртис” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38348

Решение № РУ-37-П/2023 г.

Решение № РУ-37-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация” с местоположение ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра.

Възложител - „Планет-Груп” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39062

Решение № РУ-36-П/2023 г.

Решение № РУ-36-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Гараж за съхранение и поддръжка на собствени автомобили” с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.254.11 (административен адрес ул. „Св. Димитър Басарбовски” № 81).

Възложител – П. П. Б.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45163

Решение № РУ-40-П/2023 г.

Решение № РУ-40-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на автоматизирана торовнасяща система за 20 дка круши и 25 дка череши”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 32095.131.1, 32095.131.2, 32095.131.3, 32095.124.1, 32095.124.2, 32095.124.3, 32095.124.4, 32095.124.8 и 32095.124.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, общ. Иваново”.

Възложител – ЗП Н. Ненов

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38788

Решение № РУ-39-П/2023 г.

Решение № РУ-39-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на поливна система – дъждовална поливна система за напояване на обработваеми земеделски земи, чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в гр. Силистра”.

Възложител - „Братя Костадиновиˮ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37647

Решение № РУ-35-П/2023 г.

Решение № РУ-35-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изграждане на площадка за събиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия в границите на поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово”.

Възложител - „КЛИЙН ЕКОЛОДЖИ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45081

Решение № РУ-34-П/2023 г.

Решение № РУ-34-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за обезводняване и дестилация на биодизел“ с местоположение: ПИ с идентификатор 47336.82.8 по КК и КР на град Мартен, община Русе.

Възложител – „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/ сграда на бул „Придунавки“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38101

Решение № РУ-32-П/2023 г.

Решение № РУ-32-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изграждане на Ветроенергиен парк “Обретеник”, състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW, разположен в землището на с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе”.

Възложител - „УИНД АКТИВ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36973

Решение № РУ-33-П/2023 г.

Решение № РУ-33-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, събиране и съхранение на НУБА, ОЧЦМ, пластмаса и хартия“ с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.377 по КК и КР на град Русе.

Възложител – „Автоморга Спартак“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/ сграда на бул „Придунавки“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39044

Галерия