За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-7-П/2022 г.

Решение № РУ-7-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с планоснимачен номер 1136 от кв. 55 и кв. 56 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

- Технически проект за изграждане на фабрика за съхранение и преработка на плодове, зеленчуци, билки и други култури,

с възложител „Хепи чик” ЕООД, ЕИК 204298998, седалище ул. „Никола Й. Вапцаров” № 48А, с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38518

Решение № РУ-6-П/2022 г.

Решение № РУ-6-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Оборудване на съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на телета в поземлени имоти с идентификатори 10834.34.62 и 10834.34.61 по КККР на с. Ветрен, Община Силистра, местност Калунджа”. Възложител – „Сити милк-2000” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.03.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36143

Решение № РУ-5-П/2022 г.

Решение № РУ-5-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци, посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба, с местоположение на компановката поземлен имот с идентификатор 00895.506.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра”. Възложител – „Мега-Груп“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.01.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37616

Решение № РУ-2-П/2022 г.

Решение № РУ-2-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана, с индукционни пещи, с местоположение сграда с идентификатор 63427.128.31.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”. Възложител – „Свободна Зона - Русе“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34199

Решение № РУ-32-П/2021 г.

Решение № РУ-32-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение „Логистичен парк за оползотворяване и рецикрилане на отпадъци“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.526 по КК и КР на град Русе, с възложител – „Управлиние на отпадъци” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.12.2021г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38131

Решение № РУ-31-П/2021 г.

Решение № РУ-31-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – включване на нови видове/кодове неопасни отпадъци, подходящи за компостиране, към регистрационен документ № 10-РД-772-01/19.11.2018 г., издаден от Директора на РИОСВ-Русе, с възложител – „Компакт пак” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.12.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37999

Решение № РУ-30-П/2021 г.

Решение № РУ-30-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – „Изграждане на външно електрозахранване на приемо-предавателна станция № 2757”, с възложител – „Цетин България” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2021 г.

Решение № РУ-29-П/2021 г.

Решение № РУ-29-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – „Водопроводно отклонение за водопойна чешма за незастроен ПИ с идентификатор 30507.28.105 (идентичен с 040105) по КККР на с. Звенимир, общ. Главиница, местност „Мера”, с възложител – Община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2021 г.

Решение № РУ-27-П/2021 г.

Решение № РУ-27-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Монтиране на местна смукателна вентилация в производствените условия на „Сид Грийн“ ЕООД - два проекта по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите на вредни вещества в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“ към леярски цех с местоположение сграда с идентификатор 63427.8.434.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Източна промишлена зона”. Възложител – „Сид Грийн“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.11.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37781

Галерия