За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-24-П/2014 г.

Решение № РУ-24-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) за План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство „Дунав” – гр. Русе,с местоположение:част от поземлени имоти №№ 000202 в землището на с. Табачка, община Иваново, с площ 18.0 ха, 000033 в землището на с. Сваленик, община Иваново, с площ 45.4 ха и 000055 в землището на с. Нисово, община Иваново, с площ 15.5 ха.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-П/2014 г.

Решение № РУ-23-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Поставяне на мобилна портативна инсталация за експериментално производство на биокомпост”,с местоположение:УПИ VI-24 по плана на с. Градина, Община Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-П/2014 г.

Решение № РУ-22-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на базар за промишлени стоки” с местоположение  ПИ с идентификатор 63427.2.2005 по КК и КР на гр. Русе, кв. 430.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-21-П/2014 г.

Решение № РУ-21-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Реконструкция на Западна клетка на Северен сектор на депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-П/2014 г.

Решение № РУ-20-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на помещение в съществуваща постройка в гр. Кубрат за работилница за техническо обслужване и авторемонтна дейност на моторни превозни средства”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-19-П/2014 г.

Решение № РУ-19-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.95.2 по кадастралната карта на гр. Русе, местността „Кадишева нива” с цел изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средаства (ИУМПС).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-П/2014 г.

Решение № РУ-17-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 5000 kW на площ от 48,882 дка”,с местоположение: имоти с №№ 000561 и 000563 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-18-П/2014 г.

Решение № РУ-18-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация, работеща с биомаса на комбиниран цикъл за производство на електрическа енергия (1 MW) и топлинна енергия (1,2 MW) и производство на пелети от дървесна маса и растителни отпадъци, оползотворяващо топлинната енергия”, с местоположение: имот с № 000575 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-14-П/2014 г.

Решение № РУ-14-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на река Дунав”,с местоположение участъка от км 529.500 до км 528.500.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия