За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-24-П/2013 г.

Решение № РУ-24-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.514.479 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-П/2013 г.

Решение № РУ-23-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на рибарско селище на площ от 20 дка, с местоположение УПИ I-302 по плана на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-18-П/2013 г.

Решение № РУ-18-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Създаване на лешникови насаждения с площ 25,501 дка и изграждане на сондажен кладенец за капково напояване”, с местоположение: ПИ № № 003007, 003008, 003009 в землището на с. Дунавец, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-П/2013 г.

Решение № РУ-17-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Реконструкция на бент на ПС “Янтра” и изграждане на МВЕЦ “Долна студена”, с местоположение: имот с номер 000604 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе (вътрешна река), до съществуващ бент на ПС “Янтра”, при км 25.342 от устието на р. Янтра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-П/2013 г.

Решение № РУ-16-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, с местоположение: УПИ І-350, кв. 80, по РП на с. Ясеновец, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-П/2013 г.

Решение № РУ-14-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Създаване на ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.501.664 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-П/2013 г.

Решение № РУ-15-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на градински павилион с барбекю, сауна и джакузи към къща за гости”, с местоположение: УПИ ХVІІІ-314, кв. 43 по плана на с. Борисово, община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-П/2013 г.

Решение № РУ-13-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Създаване на овощни градини от черупкови видове (орех, бадем, лешник)” с местоположение имоти №№ 61710.69.644, 61710.69.665, 61710.69.669, гр. Разград, №№ 000173 и 000329, с. Благоево, община Разград и № 209003, с. Балкански, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2013 г.

Решение № РУ-11-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване на неметални отпадъци - хартия, найлон, пластмаса, с местоположение – поземлен имот с идентификатор 61710.502.1963 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия