За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-4-П/2013 г.

Решение № РУ-4-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на закрити лодкостоянки, места за разтоварване на улова и съпътстващи сгради и съоръжения в ПИ 021011 в землището на с. Малък Преславец, община Главиница”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2013 г.

Решение № РУ-2-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на водноелектрическа централа “Мургаш 1”, с местоположение коритото на р. Янтра, землище с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе, при съществуващ бетонов праг, собственост на “Напоителни системи” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-П/2013 г.

Решение № РУ-3-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на селскостопанска сграда”, с местоположение УПИ IV-1476, кв. 132 по плана на гр. Алфатар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-П/2013 г.

Решение № РУ-1-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща в с. Айдемир, общ. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 0895.2.142 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия