За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-43-П/2023 г.

Решение № РУ-43-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Монтиране на водогреен котел”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66665.501.876 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ситово, общ. Ситово с възложител: „Интер ЕС 2000” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37794

Решение № РУ-41-П/2023 г.

Решение № РУ-41-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в част от имот с идентификатор 63427.8.1098 по КККР на гр. Русе (УПИ XIII-1098)” с възложител: „Карко Логистикс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39455

Решение № РУ-42-П/2023 г.

Решение № РУ-42-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Създаване на трайни насаждения от лешници с площ 65 дка и монтиране на капкова напоителна система”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 61875.17.13, 61875.17.52 и 61875.17.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Райнино, общ. Исперих с възложител: Т. Василев

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37529

Решение № РУ-38-П/2023 г.

Решение № РУ-38-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Изграждане на безопасна паркинг зона за тежкотоварни автомобили в ПИ с идентификатор 63427.178.110 по КККР на гр. Русе”.

Възложител - „Русе Пропъртис” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38348

Решение № РУ-37-П/2023 г.

Решение № РУ-37-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация” с местоположение ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра.

Възложител - „Планет-Груп” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39062

Решение № РУ-36-П/2023 г.

Решение № РУ-36-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Гараж за съхранение и поддръжка на собствени автомобили” с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.254.11 (административен адрес ул. „Св. Димитър Басарбовски” № 81).

Възложител – П. П. Б.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45163

Решение № РУ-40-П/2023 г.

Решение № РУ-40-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на автоматизирана торовнасяща система за 20 дка круши и 25 дка череши”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 32095.131.1, 32095.131.2, 32095.131.3, 32095.124.1, 32095.124.2, 32095.124.3, 32095.124.4, 32095.124.8 и 32095.124.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, общ. Иваново”.

Възложител – ЗП Н. Ненов

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38788

Решение № РУ-39-П/2023 г.

Решение № РУ-39-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на поливна система – дъждовална поливна система за напояване на обработваеми земеделски земи, чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в гр. Силистра”.

Възложител - „Братя Костадиновиˮ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37647

Решение № РУ-35-П/2023 г.

Решение № РУ-35-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изграждане на площадка за събиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия в границите на поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово”.

Възложител - „КЛИЙН ЕКОЛОДЖИ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45081

Галерия