За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-25-П/2021 г.

Решение № РУ-25-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение - “Хидротехническо съоръжение – Тръбен кладенец-ТК1, съоръжение за електроснабдяване – Кабелна линия СрН и трафопост тип БКТП 520/0,4кV ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2021

Решение № РУ-24-П/2021 г.

Решение № РУ-24-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.54.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Русе, с цел определяне за имота устройствена зона за застрояване на ваканционно селище /Ос/ и последващо изграждане на комплекс от сгради за отдих в самостоятелни поземлени имоти”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.11.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37506

Решение № РУ-23-П/2021 г.

Решение № РУ-23-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на патици”, с местоположение ПИ с идентификатор 39205.77.1 и 39205.77.2 по КК и КР на с. Кошов, общ. Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.10.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33862

Решение № РУ-21-П/2021 г.

Решение № РУ-21-П/2021 г. за прекратяване на административната процедура  за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 51956.115.26, местност „Над Орехитеˮ, землището на с. Нова Черна, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.08.2021 г.

Решение № РУ-22-П/2021 г.

Решение № РУ-22-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Възобновяване на дейността на свинеферма, за угояване на свине, с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.8.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Мартен, община Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.08.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33402

Заповед за оттегляне на решение

Заповед за оттегляне на Решение № РУ-51-ПР/2021 за преценяване на необходимостта от ОВОС

Решение № РУ-20-П/2021 г. за ИП на „Метал Фусион“ ООД

Решение № РУ-20-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, град Русе, Западна Промишлена Зона”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32985

Решение № РУ-19-П/2021 г.

Решение № РУ-19-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Антимово“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00494.20.23 в землището на село Антимово, община Тутракан за аквакултури.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33360

Решение № РУ-18-П/2021 г.

Решение № РУ-18-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за утвърждаване на площадка за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 54362.63.169 по КК и КР на село Острица, община Две Могили с цел промяна предназначението му за жилищни нужди и последващо застрояване на сгради и обществено-обслужваща част.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33200

Галерия