За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-34-П/2023 г.

Решение № РУ-34-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за обезводняване и дестилация на биодизел“ с местоположение: ПИ с идентификатор 47336.82.8 по КК и КР на град Мартен, община Русе.

Възложител – „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/ сграда на бул „Придунавки“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38101

Решение № РУ-32-П/2023 г.

Решение № РУ-32-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изграждане на Ветроенергиен парк “Обретеник”, състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW, разположен в землището на с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе”.

Възложител - „УИНД АКТИВ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36973

Решение № РУ-33-П/2023 г.

Решение № РУ-33-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, събиране и съхранение на НУБА, ОЧЦМ, пластмаса и хартия“ с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.377 по КК и КР на град Русе.

Възложител – „Автоморга Спартак“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/ сграда на бул „Придунавки“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39044

Решение № РУ-30-П/2023 г.

Решение № РУ-30-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изграждане на овцеферма с капацитет 600 бр. майки с подрастващи агнета и мандра за преработка на собствено мляко, с капацитет до 1 тон постъпващо мляко на ден, с местоположение УПИ II, кв. 54 (съответстващ на УПИ II-364) по плана на с. Кошарна, общ. Сливо поле”.

Възложител С. Шефкет.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42114

Решение № РУ-27-П/2023 г.

Решение № РУ-27-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло и монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процес на матиране на стъклото”.

Възложител –  „ВОДСТРОЙ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40603

Решение № РУ-29-П/2023 г.

Решение № РУ-29-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Почистване от горскодървесна растителност на поземлен имот, с ползването му по предназначение”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 57577.7.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово.

Възложител –  Р. Петкова.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42079

Решение № РУ-23-П/2023 г.

Решение № РУ-23-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Електрическо захранване с кабел 20 kV и изграждане на БКТП 20 kV/0.4 kV за захранване с електрическа енергия на УПИ VI-170, кв. 31 по плана на с. Черковна, общ. Разград, отреден за „Обществено и делово обслужване”.

Възложител –  Е. Хасан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43376

Решение № РУ-22-П/2023 г.

Решение № РУ-22-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и метални отпадъци от опаковки”

Възложител –  „МЕГАГРУП КОНСУЛТ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.05.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43320

Решение № РУ-20-П/2023 г.

Решение № РУ-20-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение  -  “ Обособяване на площадка за извършване на дейности по предварително третиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци (хартия, пластмаса, дърво, стъкло, текстил, смесени опаковки) от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки”.

Възложител – „ЕВРО ИМПЕКС-РУСЕ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43112

Галерия