За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-1-П/2021 г.

Решение № РУ-1-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Преустройство на съществуваща сграда (складова база, склад) с идентификатор 75246.110.26.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ушинци, общ. Разград в зайцеферма и кланица към нея”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33135

Решение № РУ-24-П/2020 г.

Решение № РУ-24-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Приемане на отпадък с кодова характеристика 19 01 17* - отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества за оползотворяване с код R9 /регенериране/ на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.12.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34900

Решение № РУ-23-П/2020 г.

Решение № РУ-23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на модулна станция за дизелово гориво с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34473

Решение № РУ-22-П/2020 г.

Решение № РУ-22-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на улица „Цар Борис I“ с улици „Люлин“ и „Весела“ в с. Ряхово за отводняване на общинските терени, застрашаващи жилищни домове от наводняване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.09.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31018

Решение № РУ-21-П/2020 г.

Решение № РУ-21-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за oсъществяване на животновъдна дейност – отглеждане на 20 бр. крави в границите на имот с номер 010337 в землището на с. Подайва, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.09.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29212

Решение № РУ-21-П/2020 г.

Решение № РУ-21-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за oсъществяване на животновъдна дейност – отглеждане на 20 бр. крави в границите на имот с номер 010337 в землището на с. Подайва, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.09.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29212

Решение № РУ-20-П/2020 г.

Решение № РУ-20-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста на ЗООС за инвестиционно предложение за „Оборудване с КИП и А и въвеждане в експлоатация на съществуваща пречиствателна станция за производствени отпадъчни води” и „Система за пречистване на битови отпадъчни води”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.236 по КК и КР на Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31301

Решение № РУ-19-П/2020 г.

Решение № РУ-19-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста на ЗООС за инвестиционно предложение за „Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 39 900 броя места за птици”, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.501.544 по КК и КР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26895

Решение № РУ-18-П/2020 г.

Решение № РУ-18-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане на трупосъбирателни площадки, за обезвреждане на странични животински продукти, извън обектите регистрирани в Областна дирекция по безопасност на храните, с местоположение имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир и имот с номер 000096 в землището на с. Гороцвет, общ. Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25837

Галерия