За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-16-П/2023 г.

Решение № РУ-16-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Изкопаване на кладенец от 10-15 м дълбочина за битови нужди и непромишлени цели” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.2 по КККР на гр. Силистра, от възложителя: „Агротранс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38188

Решение № РУ-15-П/2023 г.

Решение № РУ-15-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Изкопаване на кладенец от 10-15 м дълбочина за битови нужди и непромишлени цели” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.5096.60 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра, от възложителя: „Агротранс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38187

Решение № РУ-14-П/2023 г.

Решение № РУ-14-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Производство на компост от птичи тор и остатък от изваряване на етерично маслени култури ”, с местоположение ПИ с идентификатори 03527.102.3 и 03527.102.4 по КККР на с. Белица, общ. Тутракан, Възложител: Земеделска кооперация „Изгрев 92”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42962

Решение № РУ-13-П/2023 г.

Решение № РУ-13-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение “Естакада за тръбопровод за горещ въздух до сушилня за нишесте”.

Възложител – АДМ-Разград  ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42779

Решение № РУ-12-П/2023 г.

Решение № РУ-12-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение  -  “ Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02467.212.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.

Възложител – „ЗЕВС 007“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40043

Решение № РУ-11-П/2023 г.

Решение № РУ-11-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение “Промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи - общинска публична собственост от пасища и мери в нива. находящи се в землищата на с. Ценово. с. Караманово. с. Новград. с. Долна Студена. с. Белцов. с. Кривина. с. Пиперково. с. Джулюница и с. Беляново. общ. Ценово”.

Възложител – Община Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42592

Решение № РУ-9-П/2023 г.

Решение № РУ-9-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 34103.22.317 „За животновъдна ферма“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, общ. Исперих, обл. Разград - да се определи „За производствени и складови дейности“ в устройствена зона от разновидност „Предимно производствена /Пп/“.

Възложител – И. Нури.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42512

Решение № РУ-10-П/2023 г.

Решение № РУ-10-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение “Създаване на трайно насаждение от видовете Липа (Tillia Cordata) и Дъб (Quercus Pubescens) в границите на поземлен имот с идентификатор 00415.153.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, обл. Силистра”.

Възложител – „ПОПОВЦИ“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39545

Решение № РУ-01-С/2023 г.

Решение № РУ-01-С/2023 г. за спиране на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.2, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе и последващо изграждане на три фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2410 kWp.

Възложител – „Медис-Русе” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.02.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42078

Галерия