За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-10-П/2021 г.

Решение № РУ-10-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав в участък от км 386.000 до км 384.000 ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35803

Решение № РУ-9-П/2021 г.

Решение № РУ-9-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на складова база за пакетирани минерални торове и достигане на капацитет за съхранение на 9 480 т амониев нитрат (AN) с местоположение УПИ І-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.04.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/15773

Решение № РУ-8-П/2021 г.

Решение № РУ-8-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обезвреждане и оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води чрез анаеробна стабилизация, посредством използване на биологични активатори и растителни отпадъци, и производство на компост на площадка в гр. Русе – сгради с идентификатори 63427.233.35.10, 63427.233.35.11, 63427.233.35.30 и 63427.233.35.33”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.04.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34200

Решение № РУ-7-П/2021 г.

Решение № РУ-7-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за рециклиране на отработени смазочни масла при максимално оползотворяване, включваща и инсталация за производство на водород, на площадка с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.04.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26757

Решение № РУ-6-П/2021 г.

Решение № РУ-6-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Ново производство на зарибителен материал от налим в иновативен проект на „Рибовъдство острица” ООД, която да бъде включена в технологичната схема на фермата” с местоположение имот 000096 в землището на с. Острица, общ. Две могили

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.03.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35592

Решение № РУ-5-П/2021 г.

Решение № РУ-5-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 брой нов кладенец за осигуряване на вода за производствени нужди, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.333.95 по КККР на гр. Русе ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.03.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31720

Решение № РУ-4-П/2021 г.

Решение № РУ-4-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Цех за производство на мътни натурални сокове и семкови плодове /ябълки и круши/”, с местоположение: ПИ 0.1504 по плана на село Николово, община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.03.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34901

Решение № РУ-3-П/2021 г.

Решение № РУ-3-П/2021 г. за прекратяване на административната процедура  за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ III – За производствена, складова база,  IV – За административна и складова база, V – За автокомбинат, VI – За производствена, складова база,  VIII – За производствена, складова база, IX – За производствена, складова база, X – За производствена, складова база, кв.1 по плана на ПЗ „Изток“, с. Калипетрово, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2021 г.

Решение № РУ-2-П/2021 г.

Решение № РУ-2-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.609.4346 с цел отреждане на имота „за обществено обслужване и жилищни нуждиˮ и последващо изграждане на търговски обект и жилищна сграда.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по EO на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34956

Галерия