За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-18-П/2020 г.

Решение № РУ-18-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане на трупосъбирателни площадки, за обезвреждане на странични животински продукти, извън обектите регистрирани в Областна дирекция по безопасност на храните, с местоположение имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир и имот с номер 000096 в землището на с. Гороцвет, общ. Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25837

Решение № РУ-17-П/2020 г.

Решение № РУ-17-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за изграждане на трупосъбирателна площадка, за събиране на трупове на безстопанствени животни и странични животински продукти, извън обектите регистрирани в Областна дирекция по безопасност на храните, с местоположение имот с номер 161005 в землището на с. Ново село, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25630

Решение № РУ-16-П/2020 г.

Решение № РУ-16-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за план/програма  „ Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 43894.14.12 по КК и КР на село Листец, община Главиница с цел разширение на животновъдна ферма за отглеждане на 70бр. дойни крави“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29393

Решение № РУ-15-П/2020 г.

Решение № РУ-15-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за план/програма  „ Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ 022089 в землището на село Лудогорци,  община Исперих“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26899

Решение № РУ-14-П/2020 г.

Решение № РУ-14-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  „Изграждане на обор за отглеждане на 80 бр. овце“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/25618. 

Решение № РУ-13-П/2020 г.

Решение № РУ-13-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за план/програма  „Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация /ИПУП-ПР/ в обхват УПИ III-105, кв.20 по плана на село Печеница, община Исперих “.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.07.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29266

Решение № РУ-12-П/2020 г.

Решение № РУ-12-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за план/програма  „Изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.502.1223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, предвиждащ разделяне на имота на две самостоятелни и последващо изграждане на църква и сграда със смесено предназначение“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.07.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29839

Решение № РУ-11-П/2020 г.

Решение № РУ-11-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс, с предоставено комплексно разрешително № 318-Н0/2008г. до 35 000 скотоместа за свине за угояване и до 5 000 скотоместа за свине майки“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.07.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/21784

Решение № РУ-10-П/2020 г.

Решение № РУ-10-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за план/програма  „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 46913.9.513 (широколистна гора) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението и отреждане на земята за рекреационни и обществено-обслужващи дейности – курорт“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3602

Галерия