За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-11-П/2022 г.

Решение № РУ-11-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 05611.27.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово от „Пасище“ в „Нива“”. Възложител – „ДЕЛТА“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.05.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33445

Решение № РУ-10-П/2022г.

Решение № РУ-10-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на птицекланица, инсталация за преработка на странични животински продукти и пречиствателна станция за отпадъчни води”. Възложител – „АА Фарма“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34831

Решение № РУ-9-П/2022 г.

Решение № РУ-9-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на съществуваща сграда в производствена сграда за булгур, изграждане на силозно стопанство с авторазтоварище, пречиствателна станция, газово стопанство, водоем и контролно пропускателен пункт“ – промени по чл. 154 от Закона за устройство на територията за „Монтиране на фотоволтаична електрическа централа с мощност 432 кW, на покривни пространства на съществуващи сгради, в УПИ II-1366, 1416, кв. 130 по плана на с. Дянково, общ. Разград”. Възложител – „АМЕР“ ООД, ЕИК 116562764.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39149

Решение № РУ-8-П/2022 г.

Решение № РУ-8-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в границите на поземлени имоти с идентификатори 20184.39.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили и 55837.21.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пепелина, общ. Две могили”. Възложител – „Грийн Проджектс Дивелъпмънт“ ООД, ЕИК 206659792.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39050

Решение № РУ-7-П/2022 г.

Решение № РУ-7-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с планоснимачен номер 1136 от кв. 55 и кв. 56 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

- Технически проект за изграждане на фабрика за съхранение и преработка на плодове, зеленчуци, билки и други култури,

с възложител „Хепи чик” ЕООД, ЕИК 204298998, седалище ул. „Никола Й. Вапцаров” № 48А, с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38518

Решение № РУ-6-П/2022 г.

Решение № РУ-6-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Оборудване на съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на телета в поземлени имоти с идентификатори 10834.34.62 и 10834.34.61 по КККР на с. Ветрен, Община Силистра, местност Калунджа”. Възложител – „Сити милк-2000” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.03.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36143

Решение № РУ-5-П/2022 г.

Решение № РУ-5-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци, посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба, с местоположение на компановката поземлен имот с идентификатор 00895.506.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра”. Възложител – „Мега-Груп“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.01.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37616

Решение № РУ-2-П/2022 г.

Решение № РУ-2-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана, с индукционни пещи, с местоположение сграда с идентификатор 63427.128.31.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”. Възложител – „Свободна Зона - Русе“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34199

Решение № РУ-32-П/2021 г.

Решение № РУ-32-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение „Логистичен парк за оползотворяване и рецикрилане на отпадъци“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.526 по КК и КР на град Русе, с възложител – „Управлиние на отпадъци” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.12.2021г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38131

Галерия