За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-31-П/2021 г.

Решение № РУ-31-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – включване на нови видове/кодове неопасни отпадъци, подходящи за компостиране, към регистрационен документ № 10-РД-772-01/19.11.2018 г., издаден от Директора на РИОСВ-Русе, с възложител – „Компакт пак” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.12.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37999

Решение № РУ-30-П/2021 г.

Решение № РУ-30-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – „Изграждане на външно електрозахранване на приемо-предавателна станция № 2757”, с възложител – „Цетин България” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2021 г.

Решение № РУ-29-П/2021 г.

Решение № РУ-29-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – „Водопроводно отклонение за водопойна чешма за незастроен ПИ с идентификатор 30507.28.105 (идентичен с 040105) по КККР на с. Звенимир, общ. Главиница, местност „Мера”, с възложител – Община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2021 г.

Решение № РУ-27-П/2021 г.

Решение № РУ-27-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Монтиране на местна смукателна вентилация в производствените условия на „Сид Грийн“ ЕООД - два проекта по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите на вредни вещества в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“ към леярски цех с местоположение сграда с идентификатор 63427.8.434.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Източна промишлена зона”. Възложител – „Сид Грийн“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.11.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37781

Решение № РУ-26-П/2021 г.

Решение № РУ-26-П/2021 г. за прекратяване на административната процедура  за Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 20609.32.3, местност „Асенова гораˮ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Делчево, община Исперих с цел обособяване на пчелин и изграждане на сгради за временно обитаване (битови и стопански).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.11.2021 г.

Решение № РУ-25-П/2021 г.

Решение № РУ-25-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение - “Хидротехническо съоръжение – Тръбен кладенец-ТК1, съоръжение за електроснабдяване – Кабелна линия СрН и трафопост тип БКТП 520/0,4кV ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2021

Решение № РУ-24-П/2021 г.

Решение № РУ-24-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.54.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Русе, с цел определяне за имота устройствена зона за застрояване на ваканционно селище /Ос/ и последващо изграждане на комплекс от сгради за отдих в самостоятелни поземлени имоти”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.11.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37506

Решение № РУ-23-П/2021 г.

Решение № РУ-23-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на патици”, с местоположение ПИ с идентификатор 39205.77.1 и 39205.77.2 по КК и КР на с. Кошов, общ. Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.10.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33862

Решение № РУ-21-П/2021 г.

Решение № РУ-21-П/2021 г. за прекратяване на административната процедура  за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 51956.115.26, местност „Над Орехитеˮ, землището на с. Нова Черна, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.08.2021 г.

Галерия