За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-65-ПР/2022 г.

Решение № РУ-65-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за:

-           Подробен устрйствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за ПИ с идентификатор 66425.501.3102 по КК и КР на град Силистра;

-           Инвестиционен проект за „Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда“ в ПИ с идентификатор 66425.501.3102 по КК и КР на град Силистра, възложител: Община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36994

Решение № РУ-14-П/2022 г.

Решение № РУ-14-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Обособяване на участък за производство на изделия от стомана с една индукционна пещ, с вместимост 1000 кг и производствен капацитет до 4 плавки на денонощие, с местоположение сграда с идентификатор 63427.8.434.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”. Заявител – „Луканокс“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39856

Решение № РУ-13-П/2022 г.

Решение № РУ-13-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - „Добавяне на отпадък с код 17 09 04 към регистрационен документ № 10-РД-705-01 от 20.08.2018 г.”. Възложител – „Дайер Трейд“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.06.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37077

Решение № РУ-11-П/2022 г.

Решение № РУ-11-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 05611.27.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово от „Пасище“ в „Нива“”. Възложител – „ДЕЛТА“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.05.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33445

Решение № РУ-10-П/2022г.

Решение № РУ-10-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на птицекланица, инсталация за преработка на странични животински продукти и пречиствателна станция за отпадъчни води”. Възложител – „АА Фарма“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34831

Решение № РУ-9-П/2022 г.

Решение № РУ-9-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на съществуваща сграда в производствена сграда за булгур, изграждане на силозно стопанство с авторазтоварище, пречиствателна станция, газово стопанство, водоем и контролно пропускателен пункт“ – промени по чл. 154 от Закона за устройство на територията за „Монтиране на фотоволтаична електрическа централа с мощност 432 кW, на покривни пространства на съществуващи сгради, в УПИ II-1366, 1416, кв. 130 по плана на с. Дянково, общ. Разград”. Възложител – „АМЕР“ ООД, ЕИК 116562764.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39149

Решение № РУ-8-П/2022 г.

Решение № РУ-8-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в границите на поземлени имоти с идентификатори 20184.39.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили и 55837.21.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пепелина, общ. Две могили”. Възложител – „Грийн Проджектс Дивелъпмънт“ ООД, ЕИК 206659792.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39050

Решение № РУ-7-П/2022 г.

Решение № РУ-7-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с планоснимачен номер 1136 от кв. 55 и кв. 56 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

- Технически проект за изграждане на фабрика за съхранение и преработка на плодове, зеленчуци, билки и други култури,

с възложител „Хепи чик” ЕООД, ЕИК 204298998, седалище ул. „Никола Й. Вапцаров” № 48А, с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38518

Решение № РУ-6-П/2022 г.

Решение № РУ-6-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Оборудване на съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на телета в поземлени имоти с идентификатори 10834.34.62 и 10834.34.61 по КККР на с. Ветрен, Община Силистра, местност Калунджа”. Възложител – „Сити милк-2000” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.03.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36143

Галерия