За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-11-П/2024 г.

Решение № РУ-11-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски поземлен имот с идентификатор 37109.6.1 по КККР на с. Киченица, общ. Разград с цел отреждането му „За животновъден обект”.

Възложител – СД „Марвас-90-Френкеви Сие”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35878

Решение № РУ-10-П/2024 г.

Решение № РУ-10-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции с местоположение поземлен имот с идентификатор 80443.74.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червен, общ. Иваново”.

Възложител – СДРУЖЕНИЕ „АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40691

Решение № РУ-7-П/2024 г.

Решение № РУ-7-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с инсталирана мощност 85 MWp, в границите на имот с идентификатор 65509.61.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе”.

Възложител – „С.И.Г.“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.03.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47033

Решение № РУ-6-П/2024 г.

Решение № РУ-6-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на площадкова инсталация за пропан-бутан, за нуждите на производствените мощности на фирмата, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Възложител – „КЕРОС КЕРАМИКА“ АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.03.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41302

Решение № РУ-4-П/2024 г.

Решение № РУ-4-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изменение на съгласувано проектно предложение за изграждане на тръбен кладенец в границите на ПИ с идентификатор 81150.721.181 по КК и КР на с. Чернолик, общ. Дулово - промяна в дълбочината на тръбния кладенец от 150 м на 200 м”.

Възложител – А. Адил

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.02.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38632

Решение № РУ-3-П/2024 г.

Решение № РУ-3-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на млекопреработващо предприятие с капацитет 20 тона/ден постъпващо сурово мляко и фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди, на покрива на млекопреработвателното предприятие, с местоположение – УПИ XII - „За производствена и складова дейност“, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград”.

Възложител – „РАМАРИС“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39057

Решение № РУ-2-П/2024 г.

Решение № РУ-2-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение –„Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе”.

Възложител – „ДАНИ-Н-НИКОЛОВАˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39893

Решение № РУ-1-П/2024 г.

Решение № РУ-1-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на локална вентилационна система в цех за боядисване”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.254 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Възложител – „Файбър глас енд пеинтингˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46423

Решение № РУ-58-П/2023 г.

Решение № РУ-58-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхват поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих и изграждане на цех за производство на кашкавал.

Заявител – „ШАМИ ГРУП ШХШˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45703

Галерия