За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-22-П/2021 г.

Решение № РУ-22-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Възобновяване на дейността на свинеферма, за угояване на свине, с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.8.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Мартен, община Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.08.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33402

Заповед за оттегляне на решение

Заповед за оттегляне на Решение № РУ-51-ПР/2021 за преценяване на необходимостта от ОВОС

Решение № РУ-20-П/2021 г. за ИП на „Метал Фусион“ ООД

Решение № РУ-20-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, град Русе, Западна Промишлена Зона”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32985

Решение № РУ-19-П/2021 г.

Решение № РУ-19-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Антимово“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00494.20.23 в землището на село Антимово, община Тутракан за аквакултури.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33360

Решение № РУ-18-П/2021 г.

Решение № РУ-18-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за утвърждаване на площадка за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 54362.63.169 по КК и КР на село Острица, община Две Могили с цел промяна предназначението му за жилищни нужди и последващо застрояване на сгради и обществено-обслужваща част.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33200

Решение № РУ-17-П/2021 г.

Решение № РУ-17-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за промяна на начина на трайно ползване на имоти с номера 016008 и 016009 в землището на с. Старо селище, общ. Исперих от „Пасище, мера“ в „Нива“ с цел отглеждане на едногодишни фуражни култури.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33201

Решение № РУ-17-П/2021 г.

Решение № РУ-17-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за промяна на начина на трайно ползване на имоти с номера 016008 и 016009 в землището на с. Старо селище, общ. Исперих от „Пасище, мера“ в „Нива“ с цел отглеждане на едногодишни фуражни култури.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33201

Решение № РУ-15-П/2021 г.

Решение № РУ-15-П/2021 за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционното предложение (ИП) за „Преустройство на селскостопанска сграда с код 420 от телчарник в Пилчарник с капацитет 28 800 бр. птици, по смисъла на Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32936

Решение № РУ-14-П/2021 г.

Решение № РУ-14-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.3.441 по КК и КР на град Русе с цел обособяване на площадка за съхранение на отпадъци и изграждане на административна сграда.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.06.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36250

Галерия