За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-40-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-40-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на канализационно отклонение за УПИ II, кв. 44 по плана на град Бяла, гара Бяла, с възложител „Екон-91” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36490

Решение № РУ-39-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-39-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово, общ. Ветово, с възложител „Каолин” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37491

Решение № РУ-38-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-38-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан, общ. Тутракан, с възложител „Либра България” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37493

Решение № РУ-37-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-37-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Бяла (2021-2028 г.) и неразделните към нея Програма за управление на отпадъците на Община Бяла (2021-2028 г.), Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла (2021-2028 г.) и Раздел „Лечебни растения”, с възложител Община Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.11.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37430

Решение № РУ-36-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-36-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 81966.25.95, 81966.41.1, 81966.41.2, 81966.42.2, 81966.42.5, 81966.42.7, 81966.42.8, 81966.42.9, 81966.42.10, 81966.42.11, 81966.42.12, 81966.42.13 и 81966.42.98 по КККР на с. Черник, общ. Дулово, с възложител „Каолин” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37086

Решение № РУ-35-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-35-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 27156.119.24  по КК и КР на с. Езерче, местност „Руски паметник“ с цел промяна предназначението на земята, необходима за обслужване на съществуващо млекопреработвателно предприятие, с възложител ЕТ „Дениз – Адем Ибрахимов“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.11.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37171

Решение № РУ-34-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-34-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 78361.43.36  по КК и КР на с. Ценово, с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1000 kW, с възложител „НОРД СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.11.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36771

Решение № РУ-33-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-33-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от изработване на Подробни устройствени планове – Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори  38073.22.121, 38073.32.127 и 38073.32.129 по КККР на с. Колобър, общ. Дулово, с възложител „Каолинˮ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33492

Решение № РУ-32-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-32-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Исперих за периода 2021-2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35860

България в Юнеско

Галерия