За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-7-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.7.155 и 18589.7.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Възложител – К. Пенчев

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46807

Решение № РУ-8-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземна кабелна линия 33 kV от поземлен имот с идентификатор 20184.39.264 до поземлен имот с идентификатор 20184.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили.

Възложител – „ХЕЛИУС АКТИВ“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46881

Решение № РУ-6-ЕО/2024

Решение № РУ-6-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, местност „Затвора” и Парцеларен план (ПП) за кабелно трасе на нов електропровод до имота.

Възложител – „Еко Ден” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45736

Решение № РУ-5-ЕО/2024

Решение № РУ-5-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI-ЗА ПДС, УПИ II-за ПДС, УПИ III-ЗА ПДС, УПИ IV-ЗА ПДС, УПИ X-ЗА ПДС, кв.241А по плана на село Айдемир, община Силистра .

Възложител – С. Кьосев

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/46345

Решение № РУ-4-ЕО/2024

Решение № РУ-4-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатори 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе и План за улична регулация (ПУР) на ПИ с идентификатор 83301.55.8 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе.

Възложител – „Медис-Русе” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42078

Решение № РУ-3-ЕО/2024

Решение № РУ-3-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Актуализация на програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.

Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46341

Решение № РУ-2-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ на подземна кабелна линия средно напрежение /СрН/ за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 69078.150.56 по КК и КР на с. Старо село, общ. Тутракан.

Възложител – „ФЕЦ СТАРО СЕЛО“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46051

Решение № РУ-1-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на транспортната техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлени имоти с идентификатори 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и 35715.19.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница с възложител – „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНСˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46047

Решение № РУ-73-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-73-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 61710.503.6475 по КККР на гр. Разград, за който са отредени урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-3833, II-3833 и III-3833, кв. 52 по плана на гр. Разград

Възложител – „Ориент-Строй” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45870

Галерия