За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-31-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-31-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:

- Подробни устройствени планове (ПУП) – планове за застрояване за поземлени имоти с идентифкатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.43.4, 56366.66.163, 56366.65.148, 56366.28.228 по КК и КР на с. Пиперково, общ. Ценово, с цел изграждане на фотоволтаична централа;

- Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за поземлени  имоти с идентификатори  20849.25.1, 20849.19.32 и 20849.26.22 по КК и КР на с. Джулюница, общ. Ценово, 56366.26.55, 56366.30.81, 56366.32.51, 56366.32.90, 56366.32.94, 56366.32.242, 56366.32.245, 56366.40.96, 56366.43.113, 56366.43.114, 56366.45.97, 56366.49.139, 56366.51.36, 56366.51.138, 56366.53.127, 56366.53.127, 56366.53.136, 56366.53.142, 56366.59.127, 56366.60.127, 56366.65.156, 56366.76.1, 56366.76.52, 56366.76.62, 56366.76.63, 56366.76.239, 56366.30.102 и 56366.76.254 по КК и КР с. Пиперково, общ. Ценово за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на подземен електрически кабел 20 КV за захранване на поземлени имоти с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.43.4, 56366.66.163 и  56366.65.148 по КК и КР на с. Пиперково, общ. Ценово. Възложител – Ценово Солар Плант ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39143

Решение № РУ-29-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-29-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 51679.54.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Ваканционно селище (Ос)“. Възложител – Д. Йорданов

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38901

Решение № РУ-28-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-28-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38962

Решение № РУ-27-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-27-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Тутракан за периода 2021-2028 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Възложител – Община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37990

Решение № РУ-26-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-26-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирана територия, за определяне на трасе за външно кабелно захранване – кабел СрН 20 kV присъединяващ трафопост тип БКТП към електроразпределителната мрежа в землището на с. Осенец, общ. Разград, с възложител – „Релаксˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39231

Решение № РУ-25-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-25-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Лозница, с възложител - Община Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39311

Решение № РУ-22-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Промяна на предназначението и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02587.159.73, 02587.159.74 и част от 02587.159.75 по КККР на с. Баниска, общ. Две могили, с възложител Община Две могили.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39282

Решение № РУ-24-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-24-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Промяна на предназначението и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 36364.106.236 /съществуващ християнски гробищен парк/ и част от ПИ 36364.106.239 по КККР на с. Каран Върбовка, община Две могили, с възложител Община Две могили.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39288

Решение № РУ-23-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ III-278, кв. 957, по плана на гр. Русе, Западна промишлена зона с цел изграждане на административна сграда и площадка за третиране на отпадъци, с възложител „Сириус Стар БГ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38550

Галерия