За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-6-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Лозница за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Лозница

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.03.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34608

Решение № РУ-5-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Иваново за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Иваново

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.03.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35298

Решение № РУ-4-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-Българияˮ ЕООД на територията на Област Русе, с възложител: „Нетуоркс-България” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.02.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35039

Решение № РУ-3-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 66425.506.13 по КККР на гр. Силистра, община Силистра, с възложител: „Екострой” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.02.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35081

Решение № РУ-2-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66425.506.50 и 66425.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, с възложител: Д. Русева

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.02.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34726

Решение № РУ-1-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване на УПИ LXV-17 и Изменение на план за регулация на УПИ LXV, XVI и XVII по плана на „ТМ” АД в землището на гр. Мартен, с възложител: “Астра Биоплант” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33935

Решение № РУ-22-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Кубрат с период на действие 2021-2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.12.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34727

Решение № РУ-21-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148 по КККР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.12.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33986

Решение № РУ-20-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73496.11.122 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, който е с начин на трайно ползване „Нива“, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на фотоволтаична електроцентрала 5 MW.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.11.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34418

Галерия