За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-19-ЕО/2020 г

Решение № РУ-19-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Пазрцеларен план за трасе на оптично кабелно захранване от съществуваща КШ в гр. Исперих до УПИ VIII-393, кв. 61 по плана на с. Подайва, община Исперих

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.11.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34226

Решение № РУ-18-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Завет за периода 2021 г. – 2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.10.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34256

Решение № РУ-16-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Кубрат за периода 2021 г. – 2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.10.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33966

Решение № РУ-15-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за прокарване на техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 47336.10.331, местност „Вехтите лозя”, землището на гр. Мартен, община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.10.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33927

Решение № РУ-14-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 по КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.09.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33754

Решение № РУ-11-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.121.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, както и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на автокомплекс.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.08.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33490

Решение № РУ-12-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) на поземлен имот с идентификатор 73496.13.38 по КККР на гр. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.08.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31897

Решение № РУ-10-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) на поземлен имот с идентификатор 12022.16.26 по КККР на с. Вокил, общ. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33395

Решение № РУ-10-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) на поземлен имот с идентификатор 12022.16.26 по КККР на с. Вокил, общ. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33395

 

Решение № РУ-9-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ВКЕЗ от МТП „Липака 1” до поземлен имот 503.2137 в местност „Дрибак 1, 2”, землище на с. Николово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.07.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33629

Галерия