За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-24-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-24-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 53232.16.64, местност „Моржаˮ по плана на с. Печеница, община Исперих с възложител З. Мехмед

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35023

Решение № РУ-23-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 2021-2027 г. с възложител Община Ситово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36583

Решение № РУ-22-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 78361.43.37 по КККР на с. Ценово, местност „Стопански двор” с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 000 kW с възложител ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36537

Решение № РУ-20-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ценово за периода 2021-2024 г., с възложител Община Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36352

Решение № РУ-21-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за енергийна ефективност на Община Ценово за периода 2021 – 2027 г. с възложител Община Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36348

Решение № РУ-19-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Цар Калоян 2021-2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36230

Решение № РУ-18-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на Външно кабелно захранване 20kV МКТП, кабел СрН и НН 0.4 kV на нова Приемо-предавателна станция RAZ0090.A000 Ludogorie тип Телемоб 30, с честотен обхват 900/1800/2100 MHz, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.122.20, гр. Разград, местност „Недокланско дере“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.07.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36241

Решение № РУ-17-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 56441.108.278  по КК и КР на с. Писанец, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.07.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37734

Решение № РУ-16-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия за ПИ 004160 в землището на село Сокол, община Главиница за промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на местен път към гробищен парк за мюсюлмани.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.06.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35902

Галерия