За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-14-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Ценово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35526

Решение № РУ-15-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на ПУП - ИПР u ПЗ (Подробен устройствен план - Изменение план за регулация и план за застрояване) на ПИ 63472.8.135, ПИ 63472.8.258, ПИ 63472.8.259 и ПЗ на УПИ XXIII-617, кв. 1007 по регулационния план на гр. Русе, Източна промишлена зона

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35080

Решение № РУ-13-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Сливо поле за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Сливо поле

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35609

Решение № РУ-12-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 77308.254.9 по КККР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с цел изграждане на пункт за годишни технически прегледи и сервизно обслужване на моторни превозни средства, с възложител: Ц. Цонева

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32470

Решение № РУ-11-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20кV до БКТП 1000 кVА 20/0.4кV в ПИ 63427.107.76, местност „Гарван Бюлюк“, землище на град Русе 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.04.2021 г. както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35506

Решение № РУ-10-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 66425.13.608 и 66425.13.609 по КККР на гр. Силистра за площадка за реализация на инвестиционното предложение на община Силистра – за изграждане на „Площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и съхранение на неопасни строителни отпадъци, материали, получени от тях и изкопни земни маси за нуждите на населените места на територията на община Силистра”, с възложител: Община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35379

Решение № РУ-9-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Разград за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.03.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35556

Решение № РУ-8-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за  изработване на частично изменение на ОУП на Община Сливо поле в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05517.16.375 по КК и КР на с. Борисово и частично изменение на ПУП-ПЗ на същия имот.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34805

Решение № РУ-7-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.3.782 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, при съобразяване изискванията и нормативите за устройствена зона с разновидност Пп – „Предимно производствена зона“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34791

Галерия