За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-62-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-62-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на водопровод от с. Батин, община Борово до ловна хижа „Батин”, извън границите на урбанизираната територия.

Възложител – „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – ДП Габрово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44950

Решение № РУ-61-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-61-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 47336.11.346 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ Русе, местност „Вехтите лозя“, за складова сграда за фирмени нужди.

Възложител – „Душков карго“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/43653

Решение № РУ-60-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-60-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за  Специализиран подробен устройствен план на Индустриален парк (ПУП на ИП) – изменение на план за застрояване – „за високотехнологични производства“ за УПИ LXIIIпп, кв.1007 по регулационния план на град Русе.

Възложител – „Индустриален парк ЛВЗ” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/43460

Решение № РУ-58-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-58-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ LXXX-7446, кв. 334 по плана на гр. Разград и изменение на План за улична регулация (ПУР), като се създават нови осови точки №№ от 4447 до 4452, гр. Разград

Възложител – „Алфа Трой” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44943

Решение № РУ-57-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-57-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 32874.13.187 и 32874.13.188 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, местност „Мезар Къшла”, община Исперих

Възложител – община Исперих

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43576

Решение № РУ-56-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-56-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с проектен идентификатор 63427.300.39 по КК и КР на гр. Русе, образуван от поземлени имоти с идентификатори 63427.300.37 и 63427.300.38, местност „Саръ Баир”, землището на гр. Русе, общ. Русе с цел промяна предназначението на имота като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона-разновидност 2 /Смф2/”

Възложител – А. Торосян

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43575

Решение № РУ-54-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-54-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 20184.142.373 и 20184.142.374, местност „Пръчкалъка” по КК и КР на гр. Две могили

Възложител –  „АРОНИАДА-АГРО” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42785

Решение № РУ-53-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-53-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР), план за регулация (ПР) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.25.29 по КК и КР на град Русе 

Възложител –  Г.Д.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43455

Решение № РУ-52-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-52-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ V-79, кв. 2 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)

Възложител –  „Топлофикация Русе” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42661

Галерия