За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-5-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе за захранващ електропровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02796.510.52, местност „Малък саджак“, с. Басарбово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33125

Решение № РУ-4-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване и работен устройствен план (ПУП - ПЗ и РУП) за имот с номер 000185 в землището на с. Полско Косово, общ. Бяла предвиждащ разширение на съществуващ гробищен парк.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32278

Решение № РУ-3-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и електрическо захранване до имот с идентификатор 63427.106.41 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33110  

Решение № РУ-2-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.522.229 по КК и КР на гр. Разград с цел промяна предназначението на имота от „пасище” в „За производствени и складови дейности“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.02.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32574

Решение № РУ-1-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на Лесопарк „Липник“ в землището на с. Николово, общ. Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.01.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес - http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31541

Решение № РУ-22-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ XI-207, кв. 5 (ПИ с идентификатор 24030.501.207) по плана на гр. Дулово с цел промяна на типа територия на „Предимно производствена”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2019 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес – http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32201

Решение № РУ-21-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.1 по КК и КР на гр. Русе, кв. Долапите.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2019 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка 

Решение № РУ-20-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП – ПЗ и ПП) на поземлен имот с идентификатор 24030.121.16 (нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово предвиждащ промяна предназначението на част от имота с цел създаване на устройствена основа за изграждане на автосервиз.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.12.2019 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес – http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32114

Решение № РУ-19-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000721 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово предвиждащ промяна предназначението на земята с цел създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки и втори пропуск към яйцеферма.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.10.2019 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес – http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31775.

Галерия