За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-1-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.178.113 по КК и КР на гр. Русе, за отреждане на „смесена обществено-обслужваща и складова зона за застрояване”  (Сос)

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.01.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-25-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на проектния Общ устройствен план (ОУП) на община Кубрат в обхвата на имот с номер 000532 в землището на с. Беловец, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-24-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-24-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия  - за захранване с природен газ на когенерационни мощности на площадката на „Амилум България“ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група - Силистра” за периода 2018 – 2023 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план на реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Лудогорци” до напорен водоем „Лудогорци”,  село Лудогорци, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-21-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от територията на землището на село Долна Студена, прилежаща към селото и включваща имоти с №№ 000010, 000011, 000030, 000043, 000044, 000113, 000120, 000122, 000123, 000125, 000126, 000133, 000135, 000138 и 000139 по КВС на с. Долна Студена, общ. Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-20-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план и технически проект за закрит канал за отпадни води, като продължение на съществуваща канализация на село Искра, община Ситово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-19-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Цар Калоян за периода 2017-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.10.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I-1286, II -1285 и XXII-1286, кв. 132 по плана на гр. Ветово, обл. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия