За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-18-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.299.42 (нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя с цел създаване на устройствена основа за изграждане на обслужващи и складови обекти.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.10.2019 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес- http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31621.

Решение № РУ-17-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на общ устройствен план на община Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2019 г., както и в публичните регистри на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/27153

Решение № РУ-16-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.9, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.09.2019 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес- http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31329.

Решение № РУ-15-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  - Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XII-762. 763, 764, 765, 766, 767, 768, 791, 792, 793, 300, УПИ I-761 и УПИ II-801, кв. 11 по плана на с. Ситово;

- Изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 66665.38.74 и ПИ 66665.38.73 по КККР на с. Ситово;

- Изготвяне на схеми на инженерните мрежи за:

  • Топлопровод от УПИ I-496 „За животновъдна ферма и енергопроизводство”, кв. 67 до УПИ I-54, 53, 599, 586, 587 „За млекопреработвателно предприятие и производствена дейност”, кв. 36 по плана на с. Ситово;
  • Ел. захранване от трафопост в УПИ XVI „За трафопост” до ПИ 66665.38.72 по КККР на с. Ситово и до новообразуваните УПИ по плана на с. Ситово;
  • ВиК от УПИ I-496 „За животновъдна ферма и енергопроизводство”, кв. 67 до новообразуваните УПИ по плана на с. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2019 г., както и в публичните регистри на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31157

Решение № РУ-14-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17066.20.15 по КК и КР на с. Гороцвет, общ. Лозница

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.08.2019 г., както и в публичните регистри на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29439

Решение № РУ-13-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ИПРЗ) на село Брестовене за УПИ I „Парк“, кв.13 по плана на село Брестовене.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.08.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение и допълнение на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Теленор-България” ЕАД на територията на община Две могили.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение и допълнение на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Теленор-България” ЕАД на територията на община Борово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-10-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение и допълнение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр. Русе, 2014-2020 г.”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Галерия