За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-19-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за водоснабдяване на имоти към сдружение „Дяволица” в м. „Марчова нива” и м. „Дяволица”, попадащи в землищата на кв. Долапите на гр. Русе и с. Басарбово, община Русе”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-18-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване и изменение на плана за регулация (ПУП-ПЗ и ИПР) на УПИ XXXVIII и УПИ XLVIII по регулационния план на „ТМˮ АД – гр. Русе в землището на гр. Мартен, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-15-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, с цел изграждане на тръбопровод за течни торови маси от поземлен имот с № 000089 (свинекомплекс) в землището на гр. Исперих до поземлен имот с № 032076 (покрита лагуна) в землището на с. Яким Груево, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-14-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – за изграждане на подземна оптична кабелна мрежа за електронни съобщения на територията на община Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.07.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-13-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 009004 в землището на град Мартен, община Русе, предвиждащ промяна предназначението на земеделския имот с определяне на режим на застрояване за Пп /предимно производствена зона/ и с цел изграждане на паркинг за тежкотоварни автомобили.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.07.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-12-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 177023 в землището на село Николово, община Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на еднофамилна жилищна сграда.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-11-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общността местно развитие на територията на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-10-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 000136, 000137, 000108, 000111, 020002, 020003, 020004 и 000125 в местността „Туркмаалез” в землището на с. Ситово, с цел промяна предназначението на поземлените имоти от земеделска земя на УПИ с определено предназначение, включването им в регулационните граници на с. Ситово, ИПРЗ на УПИ III-944 и IV-945, кв. 1 по ПРЗ на с. Ситово и осигуряване на градоустройствена основа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-9-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 022034 и 000518 в землището на село Ситово, местността „Туркмаалез” с цел  промяна предназначението на поземлените имоти от земеделска земя в урегулиран поземлен имот с определено предназначение и включването им в регулационните граници на с. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия