За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-7-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците 2017-2020 г. на Община Главиница, област Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Борово  за периода 2017-2020г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Тутракан-Сливо поле“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти №№ 147002, 147004, 147005 и 147006 в землището на с. Мечка, община Иваново с цел създаване на устройствена основа за изграждане на къщи за гости за 20 бр. посетители. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-2-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Исперих с период на действие 2016-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти № 010002 и № 100058 в землището на с. Липник, общ. Разград, за разширение на съществуващ гробищен парк.Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-22-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Лозница за периода 2015-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.12.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 000125 в землището на с. Бъзън, общ. Русе, с начин на трайно ползване „друг промишлен терен”, с цел отреждането му за чисто производствена устройствена зона. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.12.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия