За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-8-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наПодробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за поземлен имот с идентификатор 63427.316.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, местност “Гърков дол”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наПодробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.186.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наПодробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 61710.612.5347 по КК и КР на гр. Разград (Лозе) предвиждащ промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за жилищно и обществено обслужващо строителство.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наПодробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.227.10 – нива по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на обекти за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-5-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на„Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.343.403 – Нива с цел промяна предназначението на земята и изменение на ПЗ за поземлен имот с идентификатор 61710.343.407 – За друг обществен обект, комплекс по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.04.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наПодробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към обект - „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.03.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия-промяна на трасе на водопровод Ф150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.02.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация  

Решение № РУ-2-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия – водоснабдяване на с.о. Стълпище, общ. Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.02.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация  

Решение № РУ-1-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000440 – „Нива“ в землището на с. Дянково, общ. Разград с цел отреждане на терена със статут за Предимно производствена устройствена зона (Пп) и създаване на устройствена основа за разширение на съществуващо млекопреработвателно предприятие

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация  

Галерия