За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-25-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-25-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и проект за Подробен устройствен план  - План за застрояване с обхват УПИ ХХІ „Краварник“, УПИ ХХ „Краварник“, УПИ VІІІ „Телчарник“ и част от улица-общинска собственост, село Острово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация  

Решение № РУ-24-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-24-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот 204002, местност „Кюкарши“ в землището на село Копривец с определяне на режим на застрояване за Пп /предимно производствена зона/ и парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за захранващ подземен електропровод към ПИ 204002 в землището на село Копривец.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация 

Решение № РУ-23-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.179.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе при спазване на изискванията за тип на устройствената зона „Смесена обществено-обслужваща и складова зона (Сос).

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-22-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 63427.182.6 по КК и КК на град Русе, местност „Над линията“ и определяне на режим на застрояване за Сос /смесена обществено обслужваща зона/ за изграждане на обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-21-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.220.37 no КК и КР на гр. Русе, местността „Бъзов дол"

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 63427.80.7 по КК и КК на град Русе, местност „Слатина“ и определяне на режим на застрояване за Пп /предимно производствена зона/ с цел изграждане на складова база

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-17-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с проектен идентификатор 37010.57.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Китанчево, общ. Исперих, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за гробищен парк.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-16-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 057038 - Нива в землището на с. Подайва, общ. Исперих, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за гробищен парк.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-19-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за водоснабдяване на имоти към сдружение „Дяволица” в м. „Марчова нива” и м. „Дяволица”, попадащи в землищата на кв. Долапите на гр. Русе и с. Басарбово, община Русе”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия